latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Заштита корисника | Питања и одговори

Питања и одговори

Поставите питањe у вези с коришћењем финансијских услуга

Путем формулара можете поставити питања у вези с коришћењем финансијских услуга које пружају институције чији рад нaдзире Народна банка Србије (банка, друштво за осигурање, давалац финансијског лизинга, друштво за управљање добровољним пензијским фондовима, пружалац платних услуга или издавалац електронског новца). На сва питања постављена овим путем одговор ће бити упућен на назначену имејл адресу.

Одабрана и најчешће постављена питања, биће објављена са одговорима у рубрици Питања и одговори.

Поставите питање 

Изаберите групу питања и одговора

Кредити
Затезна камата
Депозити
Текући рачун
Чекови
Картице

Животно осигурање

Повлачење акумулираних средстава

Замена новчаница
Стара девизна штедња
О агенцији за наплату потраживања