latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-01-15 11:23:00.0

Народна банка Србије припремила Нацрт закона о упоредивости накнада за платне услуге у вези с платним рачуном, промени платног рачуна и праву на платни рачун са основним услугама

Народна банка Србије припремила је Нацрт закона о упоредивости накнада за платне услуге у вези с платним рачуном, промени платног рачуна и праву на платни рачун са основним услугама (у даљем тексту: Нацрт закона). Његовим усвајањем побољшала би се транспарентност и упоредивост накнада за платне услуге у вези с платним рачуном, створиле претпоставке да се поступак промене тих рачуна из једне финансијске институције у другу спроведе лако, брзо и једноставно, и омогућио приступ платним рачунима са основним услугама.

Нацртом закона предвиђена је обавеза пружалаца платних услуга да, поред информација прописаних Законом о платним услугама, кориснику платних услуга, у предуговорној фази, доставе као посебан документ преглед услуга и накнада повезаних с платним рачуном, који ће садржати списак услуга повезаних с платним рачуном, као и податке о појединачној накнади за сваку услугу. Уз то, пружалац платних услуга биће дужан да кориснику платних услуга, најмање једном годишње, без накнаде, достави извештај о свим наплаћеним накнадама за услуге повезане с платним рачуном. Даље, ради обезбеђења веће транспарентности накнада које пружаоци платних услуга наплаћују у вези с платним рачуном, предвиђено је да наведене накнаде буду објављене и на интернет презентацији Народне банке Србије. Тиме ће се кориснику платних услуга омогућити да на релативно једноставан начин стекне потпуни увид у преглед понуда на тржишту, како би при избору одговарајуће платне услуге донео одлуку која у највећој мери одговара његовим потребама и захтевима.

Усвајањем Нацрта закона, Народна банка Србије ће добити законско овлашћење да утврди и објави на својој интернет презентацији листу репрезентативних услуга повезаних с платним рачуном, а поред тога, утврдиће и стандардизовану терминологију коју ће пружаоци платних услуга бити дужни да користе при означавању појединих врста платних услуга.

Нацртом закона предвиђена је и максимално поједностављена процедура промене платног рачуна за кориснике платних услуга, без непотребних административних захтева од стране пружаоца платних услуга.

Важна новина јесте та да се Нацртом закона прописује шта обухвата платни рачун са основним услугама (услуге које омогућавају уплате и исплате готовог новца на платни рачун, односно с платног рачуна, и услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун директним задужењем, коришћењем платне картице, укључујући плаћања путем интернета и трансфером одобрења, и трајни налог) и омогућава приступ том рачуну свим грађанима, без обзира на њихову финансијску способност. Очекује се да ће то омогућити да већи број грађана добије прилику да користи банкарске услуге него што је до сада био случај. То је значајно јер грађани који немају отворени платни рачун не могу пренети новац или извршавати трансакције осим оних које су засноване на готовини, а искључени су и из било које врсте онлајн-трансакција или онлајн-куповине, које могу бити јефтиније и повољније за њих. Наведеним решењем стварају се услови за веће коришћење инструмената безготовинског плаћања, што ће знатно утицати и на смањење сиве економије у земљи.

Приликом израде Нацрта закона, Народна банка Србије је узела у обзир савремена решења из најразвијенијих европских држава, ослањајући се, пре свега, на Директиву о упоредивости накнада за платне услуге у вези с платним рачуном, промени платног рачуна и праву на платни рачун са основним услугама 2014/92/ЕУ (Directive 2014/92/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on the comparability of fees related to payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic features).

Позивају се грађани, стручна јавност и све друге заинтересоване стране да, у оквиру јавне расправе, своје сугестије и примедбе на Нацрт закона доставе до 9. фебруара 2018. године, на имејл-адресу: kabinet@nbs.rs.

Кабинет гувернера