latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-01-15 15:41:47.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у децембру

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају децембра, према прелиминарним подацима, износиле 9.960,9 милиона евра, чиме се обезбеђује покривеност новчане масе M1 од 176 одсто и око шест месеци увоза робе и услуга. То је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама. Девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима (нето девизне резерве) износиле су на крају децембра 8.274,0 милиона евра.

Бруто девизне резерве су у децембру смањене за 144,1 милион евра, а нето девизне резерве за 105,0 милиона евра. Смањење бруто и нето девизних резерви готово у целости је резултат смањења девизног дуга Републике Србије и неповољних промена међувалутних односа на међународном финансијском тржишту. Држава се у децембру по основу кредита и девизних хартија од вредности емитованих на домаћем тржишту нето раздужила 126,0 милиона евра, док је негативан ефекат међувалутних промена износио 20,9 милиона евра.

Остале трансакције које су током децембра утицале на стање девизних резерви имале су готово неутралан ефекат. Приливи, у укупном износу од 166,7 милиона евра, по основу донација, управљања девизним резервама и по другим основима, у потпуности су покрили одливе из девизних резерви од 163,9 милиона евра по основу интервенција Народне банке Србије на међубанкарском девизном тржишту, мањег издвајања банака на рачуне девизне обавезне резерве и сервисирања старе девизне штедње.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у децембру износио је 1.452,5 милиона евра и био је за 487,7 милиона већи него у претходном месецу. У 2017. години, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 7.519,9 милиона евра.

У децембру је забележена номинална апрецијација динара према евру од 0,8%, а Народна банка Србије је, ради ублажавања прекомерних краткорочних осцилација девизног курса у амбијенту преовлађујућих депрецијацијских притисака, интервенисала на међубанкарском девизном тржишту углавном на страни продаје девиза (нето продаја 135 милиона евра).

Кабинет гувернера