Izaberite datum:

17.09.2019
u milionima dinara
Dnevna likvidnost bankarskog sektora i prognoza autonomnih faktora
Obračunata dinarska obavezna rezerva za period od 18.08.2019. godine do 17.09.2019. godine 183.197,1
Tekući račun 124.787,7
Prosek tekućeg računa u periodu izdvajanja dinarske obavezne rezerve 184.577,9
Dnevni prosek izdvojene dinarske obavezne rezerve (%) 68,12
Prosek izdvojene dinarske obavezne rezerve u periodu (%) 100,75
Deponovani viškovi likvidnih sredstava O/N 81.697,6
Intraday kredit 0,0
Kredit za likvidnost O/N 0,0
Stanje operacija na otvorenom tržištu -70.000,0
Slobodna sredstva na tekućim računima 14.342,7
Realizacija intervencije NBS na deviznom tržištu (saldiranje na dan 18.09.2019.) 0,0
Ostvareni neto efekat autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora -2.486,7
Prognozirani prosečni dnevni neto efekat autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora za period
od 18.09.2019. godine do 24.09.2019. godine (uključeni samo radni dani)
+4.650,0

Napomene:

1) Tekući račun obuhvata i stanje na računu u RTGS-u za instant plaćanja (RTGS-IPS račun) i koristi se kod izračunavanja proseka tekućeg računa u periodu izdvajanja obavezne rezerve, dnevnog proseka izdvojene dinarske obavezne razerve (%), proseka izdvojene dinarske obavezne rezerve u periodu (%) i izračunavanja slobodnih sredstava na tekućim računima.
2) Stanje operacija na otvorenom tržištu (+) obezbeđenje likvidnosti, (-) povlačenje likvidnosti.
3) Slobodna sredstva na tekućim računima predstavljaju iznos koji banke treba da izdvoje više (-) ili manje (+) u odnosu na poslednje stanje na tekućem računu da bi prosek obavezne rezerve na kraju perioda iznosio 100%.
4) Realizacija intervencije NBS na deviznom tržištu: (+) intervencija kupovinom deviza, (-) intervencija prodajom deviza. Podatak se odnose na transakcije čije je saldiranje narednog radnog dana u odnosu na datum na koji se tabela odnosi.
5) Autonomni faktori su faktori koji nisu pod direktnim uticajem Narodne banke Srbije (NBS) i predstavljaju promenu likvidnosti bankarskog sektora po osnovu promene depozita države kod NBS, gotovog novca u opticaju i deviznih transakcija NBS sa državom, (+) povećanje likvidnosti, (-) smanjenje likvidnosti.
6) Podaci o ostvarenom neto efektu autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora sa blagajnom banaka od prethodnog radnog dana ažuriraju se oko 10:00 časova, a kompletni podaci o ostvarenom neto efektu autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora sa ažuriranom blagajnom banaka objavljuju se oko 14:00 časova.
7) Podatak o prognoziranom prosečnom dnevnom neto efektu autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora se ažurira na dan aukcija hartija od vrednosti oko 10:00 časova.


Arhiva podataka

Izaberite godinu: