latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
О Народној банци Србије | Пословање

Пословање Народне банке Србије

Законом о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018) члан 2. став 1. и Законом о Народној банци Србије ("Сл. гласник РС", бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 – одлука УС и 44/2018) члан 5. став 1. прописано је да се Народна банка Србије сматра правним лицем.

Народна банка Србије, као правно лице, саставља редовне годишње финансијске извештаје. Ови извештаји пружају истинит и поштен преглед финансијског положаја и успешности пословања и састављају се за пословну годину која је једнака календарској години. Такође, редовни годишњи финансијски извештаји Народне банке Србије сачињавају се у складу са законима којимa се уређују рачуноводство и ревизија и Међународним рачуноводственим стандардима, односно Међународним стандардима финансијског извештавања.

У складу са чланом 2. став 7. Закона о рачуноводству редовни годишњи финансијски извештаји обухватају:

  1. Биланс стања
  2. Биланс успеха
  3. Извештај о осталом резултату
  4. Извештај о променама на капиталу
  5. Извештај о токовима готовине
  6. Напомене уз финансијске извештаје

Послови Народне банке Србије обављају се у основним организационим јединицама Народне банке Србије, Заводу за израду новчаница и кованог новца – Топчидер и филијалама Народне банке Србије у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Ужицу.

Чланом 13. Закона о рачуноводству прописано је да правна лица пословне промене књиже на рачунима прописаним контним оквиром. Одлуку о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за Народну банку Србије прописује Народна банка Србије, односно доноси гувернер Народне банке Србије. Такође, чланом 26. став 3. Закона о рачуноводству прописано је да Народна банка Србије прописује садржај и форму образаца финансијских извештаја за потребе јединственог информисања и статистичке обраде за Народну банку Србије. Одлуку о садржају и форми образаца финансијских извештаја за Народну банку Србије доноси гувернер Народне банке Србије.

Обавеза ревизије годишњих финансијских извештаја Народне банке Србије прописана је чланом 21. Закона о ревизији  ("Сл гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018), чланом 81. Закона о Народној банци Србије и чланом 28. Закона о рачуноводству. Годишњe финансијскe извештајe, са извештајем овлашћеног ревизора, Савет доставља, ради информисања, Народној скупштини до 30. јуна наредне године у складу са чланом 79. став 2. Закона о Народној банци Србије. Такође, Народна банка Србије, годишње финансијске извештаје објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ у року од месец дана од дана њиховог достављања Народној скупштини.

Годишње финансијске извештаје са извештајем овлашћеног ревизора Народна банка Србије објављује на својој интернет страници на српском и енглеском језику.

 

 

 

Сазнајте више...
Финансијски извештаји за 2018.
2017.
2016.
2015.
2014.
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.
2003.
2002.
Извештај о извршеној ревизији рачуноводствених извештаја за 2001.
2001.
2000.
1999.

Погледајте...
Прописи