Народна банка Србије
 
Финансијска стабилност | Заштитни слојеви капитала

Контрациклични слој капитала

Контрациклични заштитни слој капитала (Countercyclical Capital Buffer – CCуB) уводи се ради ублажавања финансијске процикличности. Применом овог инструмента ствара се додатни слој основног акцијског капитала током периода израженог кредитног раста, чиме се повећава отпорност банкарског сектора и смањује могућност настанка финансијске кризе.Стопа CCуB-а за одређену државу износи између 0% и 2,5%, при чему се подешава за по 0,25 п.п. или за садржаоце 0,25 п.п.  У изузетним околностима стопа CCуB-а може бити и виша. Стопе овог заштитног слоја одређују се на тромесечном нивоу, на основу одступања учешћа кредита у БДП-у од свог дугорочног тренда, као и осталих показатеља релевантних за праћење цикличне димензије системског ризика.

Историјски преглед  утврђених стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију

Датум доношења одлуке Учешће укупних кредита у БДП-у** Одступање учешћа кредита у БДП-у од дугорочног тренда Референтни показатељ* Утврђена стопа Почетак примене
10. 09. 2020.
Образложење
82,8% -0,7 п.п. 0% 0% 30. 9. 2020.
11. 06. 2020.
Образложење
78,7% -4,2 п.п. 0% 0% 30. 6. 2020.
12. 03. 2020.
Образложење
77,4% -5,1 п.п. 0% 0% 31. 03. 2020.
12. 12. 2019.
Образложење
76,0% -6,3 п.п. 0% 0% 31. 12. 2019.
12. 9. 2019.
Образложење

75,3%

-6,7 п.п.

0%

0%

30. 9. 2019.
6. 6. 2019.
Образложење

73,3%

-8,4 п.п.

0%

0%

30. 6. 2019.
7. 3. 2019.
Образложење

72,1%

-9,4 п.п.

0%

0%

31. 3. 2019.
6. 12. 2018.
Образложење

75,3%

-12,9 п.п.

0%

0%

31. 12. 2018.
6. 9. 2018.
Образложење

75,7%

-12,4 п.п.

0%

0%

30. 9. 2018.
14. 6. 2018.
Образложење

75,1%

-13,1 п.п.

0%

0%

30. 6. 2018.
14. 3. 2018.
Образложење

74,9%

–13,3 п.п.

0%

0%

31. 3. 2018.
7. 12. 2017.
Образложење

76,3%

–14,0 п.п.

0%

0%

31. 12. 2017.
7. 9. 2017. 
Образложење

75,5%

–14,7 п.п.

0%

0%

30. 9. 2017.
8. 6. 2017.
Одлука
Образложење


74,7%


–15,6 п.п.


0%


0%


30. 6. 2017.

* Почев од марта 2018. године, основу за обрачун референтног показатеља за утврђивање стопе CCуB-а представља учешће кредита недржавном сектору у БДП-у, док је у претходном периоду, основу за обрачун представљало учешће пласмана недржавном сектору у БДП-у, који су поред кредита обухватали и дате депозите, инвестиције, хартије од вредности и остала финансијска средства, потраживања за камату, накнаду и провизију и остале пласмане.

** Републички завод за статистику је крајем 2018. године извршио ревизију података о БДП-у за 2015. и 2016. годину и прве објављене процене (као збир четири тромесечја) за 2017. годину. У следећој етапи, ревизија серије уназад до 2005. извршена је до краја 2018. године, а подаци пре 2005. године (почев од 1995) биће ревидирани, тј. цела серија комплетирана, током 2019. године – као и у земљама чланицама ЕУ.

Упоредни преглед примењених стопа контрацикличног заштитног слоја капитала по земљама може се видети на сајту ESRB-a.