latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијска стабилност

Приступ бази непокретности

На основу Закона о проценитељима вредности непокретности и Одлуке о садржају, роковима и начину достављања извештаја о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке и кредитима обезбеђеним хипотеком, Народна банка Србије води базу података о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке.

У складу с поменутим законом и одлуком, банке и лиценцирани проценитељи могу остварити увид у одређене податке о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке (База непокретности).

Банке

Истовремено са одобравањем приступа информационом систему Народне банке Србије, свим банкама се омогућава увид у одређене податке из Базе непокретности, којима се приступа у складу с Упутством о електронској размени података о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке и о кредитима обезбеђеним хипотеком између банака и Народне банке Србије.

Лиценцирани проценитељи

Лиценцирани проценитељ подноси захтев за увид у податке о прoценама вредности непокретности из Базе непокретности у складу са Општим условима за увид у податке о проценама вредности непокретности из базе података о проценама вредности непокретности од стране лиценцираних проценитеља (у даљем тексту: Услови), који ступају на снагу 15. новембра 2017. године.

У складу са Условима, лиценцирани проценитељ подноси захтев за увид у податке о прoценама вредности непокретности из базе података (у даљем тексту: захтев), на обрасцу који је одштампан уз Услове и њихов је саставни део.

Потписивањем обрасца, лиценцирани проценитељ потврђује да је упознат са Условима, који су објављени на интернет презентацији Народне банке Србије, и да пристаје на њих.

Уз захтев (образац), лиценцирани проценитељ Народној банци Србије доставља копију решења којим му је издата/обновљена лиценца и доказ о чланству у акредитованом професионалном удружењу проценитеља. Поменута копија решења, односно доказ о чланству, морају бити оверени.

Захтев с прилозима подноси се Народној банци Србије на следеће начине:

  1. непосредном предајом у просторијама Народне банке Србије – на адреси: Немањина 17, 11000 Београд;
  2. посредством испоручиоца пошиљке, који Народној банци Србије омогућава увид у време када је примио захтев – на адреси: Немањина 17, 11000 Београд;
  3. електронским путем – на адресу електронске поште: finansijska.stabilnost@nbs.rs.

У случају електронске доставе, захтев мора садржати квалификовани електронски потпис лиценцираног проценитеља и скениране прилоге.

Важна напомена: Лиценцирани проценитељ који достави писану изјаву да на основу члана 48. став 5. Закона о проценитељима вредности непокретности у тренутку подношења захтева није члан акредитованог професионалног удружења проценитеља, није дужан да достави доказ о чланству у том удружењу приликом подношења захтева. Међутим, уколико лиценцирани проценитељ не достави овај доказ до 5. јуна 2018. године (једна година од дана почетка примене овог закона), након тог датума биће му ускраћен приступ Бази непокретности.

Отварање корисничког налога: По пријему уредног и потпуног захтева и његове позитивне оцене, Народна банка Србије лиценцираном проценитељу доставља параметре корисничког налога, тј. корисничко име и лозинку на основу којих може приступити бази података, и то на адресу пребивалишта коју је навео у захтеву.

Адреса електронске поште за информације: procenitelji@nbs.rs.
Телефон за информације, Сектор за финансијску стабилност: 011/3027-146.