Народна банка Србије
 
Прописи

Прописи из области послова са иностранством

Овлашћења банкама за пословање са иностранством

Одлука о условима за давање овлашћења банкама за обављање послова са иностранством, као и о условима за одузимање тог овлашћења 
"Службени гласник РС", бр. 5/2007

Одлука о условима за упис и начину вођења регистра банака овлашћених за обављање послова са иностранством
"Службени гласник РС", бр. 118/2004 и 5/2007

Кредитни односи са иностранством

Одлука о условима под којима и начину на који резиденти могу одобравати финансијске зајмове нерезидентима и давати јемства и друга средства обезбеђења по кредитним пословима са иностранством и кредитним пословима између нерезидената
"Службени гласник РС", бр. 32/2018

Одлука о начину и условима коришћења финансијских кредита из иностранства за намене из члана 21. став 2. Закона о девизном пословању   
„Службени гласник РС“, бр. 6/2013, 74/2013 и 32/2018

Одлука о условима и начину обављања кредитних послова са иностранством у динарима 
„Службени гласник РС“, бр. 98/2013

Одлука о извештавању о кредитним пословима са иностранством
„Службени гласник РС“, бр. 56/2013 и 4/2015

Одлука о допуни Одлуке о извештавању о кредитним пословима са иностранством
„Службени гласник РС“, бр. 42/2020

Одлука о извештавању о кредитним пословима са иностранством
„Службени гласник РС“, бр. 56/2013, 4/2015 и 42/2020

Упутство о попуњавању образаца за извештавање о кредитним пословима са иностранством
„Службени гласник РС“, бр. 102/2018

Инструкција за уплату накнаде за оверу извештаја о кредитном послу са иностранством код Народне банке Србије 

Инструкција за уплату накнаде за давање мишљења Народне банке Србије у вези са применом прописа из области кредитних послова са иностранством 
 

Електронско достављање података о кредитним пословима са иностранством - упутство за банке 

Електронско достављање података о краткорочним ороченим банкарским депозитима - упутство за банке 

Одлука о начину пребијања дуговања и потраживања по основу кредитних послова са иностранством у девизама 
„Службени гласник РС“, бр. 50/2013

Отварање филијале или представништва банке у иностранству

Одлука о ближим условима и начину давања и одузимања  сагласности за отварање филијале или представништва банке у иностранству 
„Службени гласник РС“, бр. 53/2006

Одлука о начину вођења регистра датих сагласности за отварање филијала, других организационих облика и представништава банака у иностранству 
„Службени гласник РС“, бр. 53/2006

Отварање представништава страних банака у Републици Србији

Одлука о ближим условима и начину давања и одузимања сагласности за отварање представништва стране банке у Републици Србији 
„Службени гласник РС“, бр. 114/2012

Одлука о начину вођења регистра датих сагласности за отварање представништава страних банака у Републици Србији 
„Службени гласник РС“, бр. 53/2006