Народна банка Србије
 
Прописи

Прописи из области послова принудне наплате

Одлука о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента
„Службени гласник РС“, бр. 14/2014, 76/2016 и 8/2020

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента
„Службени гласник РС“, бр. 8/2020

Одлука о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента
„Службени гласник РС“, бр. 14/2014 и 76/2016

Инструкције о поступању Народне банке Србије по извршним решењима, хартијама  од вредности, меницама и овлашћењима по којима је дужник банка

Одлука о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
„Службени гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017

Одлука о ближим условима и начину вођења јединственог регистра рачуна 
"Службени гласник РС", бр. 57/2015, /исправка 59/2015/, 105/2015 и 76/2016

Упутство о електронском достављању података за јединствени регистар рачуна (ажурирано: 29. 3. 2019.)