latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Стратегија и циљеви монетарне политике

Циљеви монетарне политике у 2005.

Основни циљ монетарне политике за 2005. годину јесте смањење стопе инфлације. Додатни циљ монетарне политике је одржавање стабилности финансијског система¹.

НБС сваке године сачињава програм монетарне политике, у коме оцењује темпо раста новца и кредита који је потребан да би се остварила пројектована стопа инфлације за ту годину. Током године прати остварена кретања и упоређује их са пројектованим и у случају деловања непредвиђених фактора ревидира прогнозе.

Пројекција монетарних агрегата заснива се на циљевима економске политике и релевантним претпоставкама о макроекономском окружењу који су садржани у постојећим документима о економској политици². Сходно томе, претпостављено је да ће реални раст БДП-а у 2005. години износити 4,5% и да ће доћи до смањења спољнотрговинског дефицита. У складу са средњорочно одрживом платнобилансом позицијом земље, процењује се да ће пораст нето девизних резерви банкарског сектора износити 395 милиона САД долара.

Монетарни агрегати и текући рачун платног биланса, стопе раста у %,
децембар према децембру претходне године

  2003. 2004. 2005.
Пројекција
Нето девизна актива НБС (у млн USD)¹ 427,0 171,0 395,0
Примарни новац 1,0 10,00 6,5
Новчана маса М1 13,1 8,0 11,0
Новчана маса М2 11,4 13,1 12,0
Новчана маса М3² 23,6 12,1 15,0
Кредити банака 26,7 52,2 16,5
 
Текући рачун платног биланса (у млн USD) -1.928,0 -2.922,0 -2.277,0
(у % БДП-а) 10,0 13,2 9,5

¹  Рачунато по курсу од краја претходне године.
²  За девизне депозите примењен стални курс од краја претходне године.

НБС процењује да ће, при наведеним претпоставкама о економској политици, у 2005. раст примарног новца износити око 6,5%. Процес благе ремонетизације уз умерено успоравање брзине оптицаја новца ће се наставити, тако да ће раст новчане масе М2 износити око 12%, а шире дефинисана новчана маса, М3, са девизним компонентама исказаним по сталном курсу, порасти за око 15%. Та пројекција заснива се на бржем расту штедних депозита у односу на трансакционе.

У наредном средњорочном периоду наставиће се са монетарном политиком везивања раста примарног новца и новчане масе за кретање нето девизне активе³  и са политиком руковођено флексибилног курса динара у циљу смањења инфлације и јачања поверења у динар. На бази таквих претпоставки, пројектован је просечан годишњи раст цена на мало од 7% у периоду 2006. до 2008. године.


¹  Програм монетарне политике НБС за 2005. годину .
²  Меморандуму о буџету, економској и фискалној политици за 2005. годину, с пројекцијама за 2006. и 2007. годину.
³  Ова спецификација критеријума ослања се на концептуални оквир финансијског програма, теоријски концепт познат као монетарни приступ платном билансу разрађен у Међународном монетарном фонду.