latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Стратегија и циљеви монетарне политике

Циљеви монетарне политике у 2004.

На основу предузетих мера монетарне политике, Народна банка Србије је у 2003. години остварила постављене кључне циљеве, пре свега смањење инфлације, одржавање релативне стабилности домаће валуте, повећање девизних резерви, поступно повећање новчане масе (ремонетизација), смањење есконтне стопе и јачање операција на отвореном тржишту новца и хартија од вредности.

Сходно Програму монетарне политике Народне банке Србије за 2004. годину , Народна банка Србије је за 2004. годину као основни циљ предвидела даље смањење стопе инфлације на ниво од 7% (децембар на децембар), одржање стабилности финансијског система и повећање нето девизних резерви банкарског сектора за око 150 милиона САД долара. Измненама Програма монетарне политике у другом кварталу 2004. године, циљна стопа инфлације је коригована на 8,5% (децембар на децембар).

Курс динара ће бити у режиму руковођеног флуктуирања и формираће се на основу понуде и тражње на девизном тржишту. Народна банка Србије ће наставити са интервенцијама на девизном тржишту ради усмеравања курса у складу са средњорочно одрживом платнобилансном позицијом земље, имајући при том у виду основни циљ даљег смањена стопе инфлације, уз паралелно поступно јачање улоге каматне стопе као инструмента монетарне политике.

Програмом је пројектован раст примарног новца од око 9%, раст новчане масе М2¹  од око 14% и раст шире новчане масе М3²  од око 15%. Пројекција монетарних агрегата заснива се на претпоставци о приближно непромењеном дефициту спољнотрговинског биланса и смањењу прилива страног капитала у 2004. години у односу на 2003. У случају одступања нето девизног прилива од пројектованог нивоа, монетарна политика би се делимично прилагодила насталим променама.

Народна банка Србије ће у 2004. години наставити са јачањем индиректних инструмената монетарног регулисања, укључујући и покретање репо операција. Такође ће се предузети активности у циљу даљег развоја финансијских тржишта.

Наставиће се са процесом унапређења контроле бонитета и законитости пословања банака и других финансијских организација у складу са међународним стандардима, као и са процесом уређења, унапређења, надгледања и контроле динарског платног промета у банкама ради обезбеђења финансијски здравог и стабилног банкарског система.


¹  М2 = М1 + динарски депозити
²  М3 = М2 + девизни депозити.