latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Стратегија и циљеви монетарне политике

Циљеви монетарне политике у 2003.

Народна банка Југославије, током протекле године, своје активности је усмерила првенствено на реструктурирање банкарског система и унапређење инструмената монетарне политике. Постигнути резултати такве политике били су импресивни - стабилан курс динара, смањење стопе инфлације на 14,2% у односу на децембар 2001. године, пораст девизних резерви Народне банке Југославије, као и раст кредита банака одобрених привреди и становништву, који је допринео јачању агрегатне тражње, која је, са своје стране, дала позитиван импулс укупној економској активности, а тиме и јачању конкурентског положаја српске привреде. Такође, важно је нагласити да је прошлу годину карактерисала и тенденција смањења есконтне стопе, на 9,5% на годишњем нивоу, која ће се, како се предвиђа, наставити и у 2003. години.

Раст новчане масе М1¹  остварен је како креирањем новца по основу повећања девизних резерви, тако и порастом пласмана банака. То ипак није довело до убрзања инфлације, захваљујући расту реалне тражње за новцем и наставку ремонетизације. Раст агрегата М1 праћен је такође растом монетарних агрегата М2²  и М3³.

Стабилност курса динара и услова привређивања утицали су на јачање поверења грађана у банкарски систем земље, услед чега су и динарска и девизна штедња оствариле пораст. Поред тога, позитивни ефекти конкуренције између банака одразили се у постепеном снижавању каматних стопа и побољшању квалитета банкарских услуга, као и у све већем коришћењу безготовинског начина плаћања.

Наставак таквих кретања очекује се и у 2003. години. Према Одлуци о монетарној политици за 2003. годину , основни циљеви монетарне политике за ту годину су обарање стопе инфлације на 9% у односу на 31. децембар 2002, одржавање стабилности курса динара и даљи пораст девизних резерви којима рукује Народне банка Југославије за 330 милиона САД долара.

Банке ће у текућој години слободно формирати своје курсеве за девизе и ефективни страни новац, на основу понуде и тражње девиза на девизном тржишту. Очекује се да ће каматне стопе банака наставити да падају, у складу са смањењем инфлације и успостављеном стабилношћу курса динара. Контрола бонитета пословања банака обављаће се у складу са међународним стандардима. Народна банка Југославије је обезбедила услове за пренос платног промета у банке, који је почео да се примењује од 1. јануара 2003. године, и наставиће да уређује, надгледа и контролише динарски платни промет у банкама.

Централна банка ће наставити са интервенцијама на девизном тржишту, ради одржавања стабилности курса динара, продавањем и куповином девиза. Очекује се даље јачање поверења у националну валуту, што би, уз унапређење фискалног система, требало да допринесе и смањењу обима сиве економије. У току текуће године предвиђен је такође наставак јачања тржишних инструмената монетарног регулисања, као и развој финансијског тржишта.


¹  М1 = готов новац у оптицају + трансакциони депозити
²  М2 = М1 + динарски депозити
³  М3 = М2 + девизни депозити