latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Стратегија и циљеви монетарне политике

Циљеви монетарне политике у 2002.

Одлуком о монетарној политици у 2002. години , као основни циљеви монетарне политике утврђени су одржавање стабилности девизног курса динара, свођење стопе инфлације на 20% у односу на 31. децембар 2001. године и пораст нето девизних резерви.

У 2002. години задржаће се режим руковођено флуктуирајућег девизног курса динара, а Народна банка Југославије ће интервенцијама на девизном тржишту одржавати стабилност тог курса. Такође, предвиђа се пораст нето девизних резерви којима рукује Народна банка Југославије за даљих 186.000.000 САД долара.

Ради остваривања основних циљева монетарне политике, у 2002. години утврђен је лимит раста нето домаће активе Народне банке Југославије у износу од 5.450.000.000 динара.

Народна банка Југославије ће у 2002. години наставити да развија и јача тржишне инструменте монетарног регулисања. У складу с тим, Народна банка Југославије ће: јачати и унапређивати операције на отвореном тржишту, наставити са аукцијском продајом сопствених благајничких записа, извршити реформу инструмената обавезне резерве, донети нове одлуке из области кредитне способности банака, каматних стопа Народне банке Југославије и регулисања и одржавања ликвидности банака, смањити лимит обавезе банака за издвајање минималне девизне ликвиднсоти и укинути обавезу одржавања минималне ликвидности на динарске депозите.

У овој години каматне стопе банака ће се и даље смањивати, у складу са смањењем инфлације и одржавањем стабилности курса динара.

Поред тога, спровешће се даља либерализација рада девизног тржишта, односно пословним банкама ће се омогућити да и изван састанака Међубанкарског тржишта девиза међусобно купују и продају девизе по курсевима које договоре у распону од ± 2,5% званичног девизног курса. Народна банка Југославије ће обавезно интервенисати на девизном тржишту ако курс достигне горњи или доњи лимит тог распона, а може интервенисати и у оквиру распона уколико се то покаже потребно.

Процес реструктурирања банака започет у 2001. завршиће се у овој години, а прописи из области надзора и бонитетне контроле банака ускладиће се с међународним стандардима.

Народна банка Југославије ће такође у овој години окончати процес трансформације Завода за обрачун и плаћања, а у вези с тим донеће одговарајуће прописе и обезбедиће техничко-технолошке услове за пренос платног промета у банке.