latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Стратегија и циљеви монетарне политике

Циљеви монетарне политике у 2006

Основни циљ монетарне политке за 2006. годину представља знатно смањење стопе инфлације у односу на претходну годину. Додатни циљ монетарне политике је одржавање стабилности финансијског система¹ .

НБС сваке године конципира програм монетарне политике, у коме оцењује темпо раста новца који је потребан да би се остварила пројектована стопа инфлације за ту годину. Остварена кретања се прате током године и упоређују са пројектованим, тако да у случају деловања непредвиђених фактора НБС ревидира прогнозе.

Пројекције монетарних агрегата полазе од циљева и претпоставки на којима се базира економска политика садржана у постојећим документима о економској политици². С тим у вези, претпоставка је да ће раст БДП-а у 2006. бити на нивоу од 5%. Раст БДП-а ће бити усклађен са постепеним смањивањем инфлације на 4,5% крајем 2008. године и са смањивањем учешча јавне потрошње у БДП-у, што ће бити праћено убрзаним спровођењем структурних реформи реалног, финансијског и јавног сектора. Такође, процењује се пораст нето иностране активе банкарског сектора за 660 милиона САД долара по званичном средњем курсу на дан 31. децембра 2005. године.

Монетарни агрегати и текући рачун платног биланса

  2004. 2005. 2006.
Пројекција
Нето девизна актива банкарског сектора (у млн САД долара)¹ 58,0 1.400,0 660,0
Примарни новац (стопе раста у %, децембар према децембру претходне године)² 10,0 22,4 6-7
Новчана маса М2 (стопе раста у %, децембар према децембру претходне године)² 17,4 31,4 15-16
Текући рачун платног биланса (у млн САД долара)³ -2.827 -1.831 -2.431
(у % БДП-а) 12,6 8,2 9,7

¹ Рачунато по курсу од краја претходне године.
² Стопе раста за 2006. годину су изведене у односу на пројектовани децембар 2005.
³ Текући рачун платног биланса за 2005. годину дат је за првих 11 месеци.

НБС процењује да ће се при наведеним претпоставкама о економској политици циљеви монетарне политике остварити, уз раст примарног новца у распону од 6% до 7% и динарске новчане масе – монетарног агрегата М2 у распону од 15% до 16%.

НБС ће у 2006. години наставити да јача и развија индиректне инструменте монетарне регулације, уз подстицање развоја међубанкарског тржишта новца с циљем ефикаснијег управљања ликвидношћу банкарског сектора. У оквиру индиректних инструмената монетарне регулације, НБС ће спроводити операције на отвореном тржишту, где ће водити политику реалних каматних стопа, при чему ће каматна стопа на двонедељне репо операције имати улогу референтне (сигнализирајуће) стопе.

У наредном средњорочном периоду НБС ће наставити са монетарном политиком везивања раста примарног новца и новчане масе за кретање нето девизне активе³  и са политиком руковођено флексибилног курса динара ради смањења инфлације и јачања поверења у домаћу валуту.


¹ Програм монетарне политике Народне банке Србије у 2006. години
² Меморандум о буџету, економској и фискалној политици за 2006. годину, с пројекцијама за 2007. и 2008. годину
³ Ова спецификација критеријума ослања се на концептуални оквир финансијског програма, теоријски концепт познат као монетарни приступ платном билансу разрађен у Међународном монетарном фонду.