latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Инструменти монетарне политике | Обавезна резерва

Обавезна резерва

Обавезна резерва представља износ средства које су банке у обавези да положе на рачуне које је централна банка прописала за ову намену.

Обавезна резерва је инструмент монетарне политике који централна банка користи у мањем или већем обиму, у зависности од услова конкретног финансијског система.

Степен рестриктивности монетарне политике применом овог инструмента одређен је стопом обавезне резерве, која може бити јединствена или диференцирана, као и базом на коју се стопа примењује. У том смислу, обавезнa резервa се може примењивати на укупне депозите, на део депозита, или се могу укључити и категорије по основу других обавеза, као што су обавезе по кредитима и средствима прибављеним емисијом хартија од вредности.

Променама стопа обавезне резерве утиче се на смањење или проширење кредитног потенцијала пословних банака и повлачење, односно креирање ликвидности банака. У тржишним привредама стопа обавезне резерве има већи значај као инструмент кредитног регулисања, а мањи као инструмент регулисања ликвидности банака.

Народна банка Србије обавезну резерву користи као помоћни инструмент, тј. онда када су исцрпљени ефекти осталих тржишних мера монетарног регулисања. Одлуку о висини стопа, као и основици за обрачун обавезне резерве, доноси Извршни одбор Народне банке Србије.

Актуелне стопе обавезне резерве

  До две године Преко две године
У динарима 5% 0%
У девизама 20% 13%
У девизама – на динарске обавезе индексиране девизном клаузулом 100% 100%

Издвајање обавезне резерве

У динарима
  • износ обрачунат применом стопе (5%) на динарске изворе до две године,
  • 38% износа обрачунатог применом стопе на девизне изворе до две године, у динарској противвредности,
  • 30% износа обрачунатог применом стопе на девизне изворе преко две године, у динарској противвредности.
У девизама
  • 62% износа обрачунатог применом стопе на девизне изворе до две године,
  • 70% износа обрачунатог применом стопе на девизне изворе преко две године.
Сазнајте више...
Прописи
Основица за обрачун обавезне резерве
Обрачун обавезне резерве у динарима и еврима
Издвајање динарске и девизне обавезне резерве
Обрачунски период и упросечавање обавезне резерве
Камата по основу обавезне резерве
Обавезна резерва која се издваја у динарима
Промене обавезне резерве у периоду од јануара 2005. године