latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Инструменти монетарне политике | Кредит за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности

Кредит за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности

Кредит за одржавање дневне ликвидности Народна банка Србије одобрава банци на основу закљученог уговора о кредиту за ликвидност и примљеног захтева банке, а на бази залоге одговарајуће количине квалификованих динарских хартија од вредности без девизне клаузуле.

Кредит за ликвидност Народна банка Србије одобрава банкама на основу залоге динарских хартија од вредности чији је издавалац:

  • Народна банка Србије,
  • Република Србија, и
  • међународна финансијска организација и развојна банка или финансијска институција чији је оснивач страна држава и чији је кредитни рејтинг агенција за процену рејтинга Standard & Poor’s или Fitch-IBCA утврдила са „ААА“, односно Moody’s са „Ааа“.

Кредит за ликвидност банка може да користи као: 

  1. дневни кредит за одржавање ликвидности (intraday credit), тј. кредит који је Народној банци Србије враћен истог радног дана. На износ коришћеног и враћеног дневног кредита банка не плаћа камату Народној банци Србије;
  2. преконоћни кредит за одржавање ликвидности (overnight credit), тј. кредит који банка није вратила Народној банци Србије у току истог радног дана. На износ преконоћног кредита банка плаћа Народној банци Србије камату у висини референтне каматне стопе увећане за 1 процентни поен. Преконоћни кредит с припадајућом каматом банка је дужна да врати Народној банци Србије наредног радног дана до 11.00 часова.

У случају да банка не измири своје обавезе у року, Народна банка Србије ће невраћени износ коришћеног кредита за ликвидност, као и камату за доцњу, намирити из заложених хартија од вредности, и то њиховом продајом или присвајањем. Изузетно, Народна банка Србије може из износа продатих заложних хартија, односно вредности присвојених заложених хартија од вредности, намирити и износ доспеле ненаплаћене редовне камате ако се тај износ не може наплатити из менице.

 

 

 

Погледајте...
Прописи