Народна банка Србије
 
Монетарна политика | Сервисирање јавног дуга

Сервисирање јавног дуга

Конверзија девизних штедних улога грађана у обвезнице Републике Србије

За наплату је 31. маја 2016. доспела последња обвезница Републике Србије серије А2016 емитована по основу старе девизне штедње. Ова обвезница је 19. маја делистирана с листинга трговања на Београдској берзи.

Све серије обвезница Републике Србије, А2002-А2016, доспеле су за наплату, те се одмах, по спроведеном поступку конверзије девизне штедње у ове обвезнице, могу наплатити.

Грађани до даљњег могу код банака да изврше конверзију девизне штедње у обвезнице Републике Србије и наплату тих обвезница, јер прописима није утврђен рок за спровођење поступка конверзије, односно рок застаревања за наплату обвезница.

Препоручује се да грађани који то до сада нису урадили не одлажу поступак конверзије штедње у обвезнице и наплате обвезница.

Закон о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана (''Службени лист СРЈ'', бр. 36/2002) – који је ступио на снагу 4. јула 2002. године, прописана је обавезна конверзија девизних штедних улога грађана (с пребивалиштем на територији Републике Србије на дан 4. јула 2002. године) – у обвезнице Републике Србије, које гласе на име, у виду електронског записа, без купона, с роковима доспећа 26. августа 2002. године, односно сваког 31. маја у периоду од 2003. до 2016. године.

Конверзију девизних штедних улога у обвезнице Републике Србије врше банке код којих је положена девизна штедња, односно Eurobank а.д. Београд (раније Национална штедионица банка а.д. Београд) за банке у стечају и ликвидацији. Koнверзију девизне штедње положене код Привредне банке а.д. Београд у стечају и Нове Агробанке а.д. Београд у стечају врши Halkbank a.d. Beograd (раније Чачанска банка а.д. Чачак).

Банке врше конверзију тако што на девизне штедне улоге обрачунавају и приписују камату по стопи од 2% годишње до дана конверзије – 19. августа 2002. године, тај износ прерачунавају у евре по средњем курсу који важи на тај дан и утврђују право на обвезнице Републике Србије, серије А2002-А20016.
 
Вредност извршене конверзије евидентира се у штедним књижицама, а девизном штедиши се о томе уручује потврда и истовремено отвара рачун хартија од вредности – као подрачун рачуна хартија од вредности банке који се води у Централном регистру.

Конверзија се врши по појединачном штедном улогу, а ако девизни штедиша располаже с више штедних улога, потврда се издаје на укупан износ конвертоване девизне штедње у обвезнице, збирно по свим штедним улозима.

Ако су власници девизних штедних улога девизну штедњу стекли на основу правоснажног решења о наслеђивању – право на исплату припадајућих годишњих износа рата остварују сразмерно висини свог наследног дела.

Власници обвезница СРЈ, серија А и Б, емитованих у складу са Одлуком о емисији обвезница Савезне Републике Југославије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана („Службени лист СРЈ“, бр. 4/2001, 6/2001 и 27/2001), које су доспеле за наплату, могу их наплатити преко банака.