latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Односи са иностранством | Односи са ММФ-ом | Аранжман за продужено финансирање 2002.

Десета и једанаеста транша

Позитивна оцена Одбора извршних директора Међународног монетарног фонда, која је донета 29. јуна 2005, потврдила је успешно окончање пете полугодишње ревизије текућег трогодишњег аранжмана са овом међународном финансијском институцијом и омогућила повлачење десете и једанаесте транше укупне вредности од 125 милиона специјалних права вучења (СПВ) (око 180,3 милиона USD) за подршку платном билансу и девизним резервама земље.

Одбор извршних директора одобрио је одлагање испуњења критеријума извршења утврђених за крај децембра 2004, крај фебруара и марта 2005. године који се односе на измиривање доспелих обавеза по основу задуживања у иностранству, реорганизацију запослених у Војсци и администрацији државне заједнице, као и на правну регистрацију раздвојених делова ЕПС-а.

На Одбору извршних директора Фонда такође су окончане консултације по члану IV Статута Фонда, у оквиру којих су размотрена укупна привредна кретања, као и питања која се односе на адекватност економске политике и мера које се предузимају ради одржавања стабилних односа у привреди и уравнотежења платног биланса земље.

Аранжман за продужено финансирање закључен је 13. маја 2002. у укупном износу од 650 милиона СПВ (око 937,7 милиона USD) као подршка економском програму Србије и Црне Горе у периоду 2002–2005. године. На основу досадашњих позитивних оцена Фонда искоришћена су средства у укупном износу од 587,5 милиона СПВ (око 847,5 милиона USD). Трајање трогодишњег финансијског аранжмана са Фондом продужено је до 31. децембра 2005.

Према договору са Фондом о спровођењу усаглашених циљева економске политике, Влада Републике Србије је преузела обавезе чије испуњење треба да омогући да се до краја 2005. успешно заврши актуелни финансијски аранжман са Фондом, што ће омогућити реализацију преосталог отписа од 15 одсто репрограмираног дуга према повериоцима Париског клуба.

Остваривање усаглашених циљева економске политике подразумева да монетарна политика и даље буде рестриктивна како би се одржала макроекономска стабилност и смањила стопа инфлације, да централна банка, с истим циљем, додатним мерама утиче на регулисање ликвидности банкарског сектора и количине новца у оптицају.

Подршку смањењу стопе инфлације у овој години у већој мери треба да пружи фискална политика путем додатног смањења учешћа јавних расхода, тако што ће се спроводити политика која ће од буџетског дефицита довести до суфицита. При том, смањење јавне потрошње не би требало да иде на терет инвестиција, као што ни смањени јавни расходи не би смели да се компензују повећањем цена у тим делатностима, будући да то такође утиче на пораст инфлације.

Преузете обавезе у наредном периоду односе се и на спровођење структрурних реформи, посебно на плану приватизације и реструктурирања, као и издвајања споредних из основних делатности јавних предузећа која се прате у оквиру програма договореног са Фондом.

Током наредног периода неопходно је пооштравање мера у области фискалне политике. Након краткотрајног ослањања на високе приходе, неопходно је смањење сталних расхода (првенствено спровођењем реформе пензионог система) и субвенција, чиме би се утицало на смањење обима, као и на укупне издатке јавног сектора.

Предвиђено спровођење рестриктивне монетарне политике помогло би ограничењу тражње и смањењу инфлаторних притисака. Снажан притисак новооснованих банака (са већинским учешћем иностраног капитала у оснивачком улогу) на повећање кредитне активности изискује виши степен опрезности и спремност монетарних власти да, уколико буде потребно, предузму даље мере монетарне политике пооштравањем услова.

Фонд је показао разумевање за политику девизног курса која се спроводи, чији је циљ да се утиче на смањење инфлаторних притисака, и указао да је неопходно да буде подржана пооштравањем макроекономске политике и убрзаним спровођењем структурних реформи.

Убрзано спровођење структурних реформи у наредном периоду односи се на процес приватизације и реструктурирања јавних предузећа која се прате Програмом, уз потребу стимулисања даљег раста сектора извоза и побољшање средњорочне «спољне одрживости», тј. способности земље да сервисира своје обавезе. Стриктно спровођење процедуре стечајног поступка такође је неопходно у погледу реалокације свеукупних ресурса домаће привреде.

Доследно спровођење договорених мера економске политике биће основ за очување макроекономске стабилности, превазилажење одређених ризика и повећање стопе раста у средњорочном периоду, што ће бити кључно за обезбеђење даље финансијске подршке међународне заједнице у економском прилагођавању и реформским напорима земље.

 

Сазнајте више...
Прва транша
Друга транша
Трећа и четврта транша
Пета и шеста транша
Седма и осма транша
Девета транша
Десета и једанаеста транша
Завршетак последње ревизије Аранжмана за продужено финансирање
Консултације по члану IV и постпрограм мониторинг