latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Односи са иностранством | Односи са ММФ-ом | Аранжман за продужено финансирање 2002.

Консултације по члану IV и постпрограм мониторинг

Одржавање консултација по члану IV Статута Међународног монетарног фонда (ММФ) статутарна је обавеза земаља чланица. Консултације се обављају једанпут годишње. За то време мисија ММФ-а се упознаје с целокупним привредним кретањима у односној земљи, економском политиком и мерама које она предузима ради одржавања стабилних односа у привреди, уравнотежења платног биланса и даље либерализације у спољнотрговинској размени. Након тога, мисија ММФ-а сачињава извештај о привредној и финансијској ситуацији земље чланице. Извештај разматра Одбор извршних директора ММФ-а и, на основу свеобухватне анализе опште привредне ситуације и шире стратегије економске политике, доноси оцену о привредној ситуацији и адекватности мера економске политике чланице.

Консултације по члану IV у 2006. години и постпрограм мониторинг

Постпрограмско праћење (постпрограм мониторинг) ММФ спроводи у договору са земљом чланицом након истека редовног финансијског аранжмана. Током трајања овог програма обављају се честе консултације и прати даље спровођење економског програма с циљем правовременог указивања на могућу појаву платнобилансних неравнотежа.

По успешно завршеном трогодишњем финансијском аранжману с ММФ-ом у фебруару 2006. године, сарадња Републике Србије са овом међународном финансијском институцијом одвија се у оквиру постпрограмског праћења економског програма, договореног за период до октобра 2007. године. С тим у вези, мисија ММФ-а је у Београду боравила крајем јуна 2006. године и том приликом детаљно су разматрана макроекономска кретања, као и спровођење договорених политика и мера. Обављени су такође разговори у оквиру редовних консултација по члану 4. Статута ММФ-а.

Одбор Извршних директора ММФ-а је, на основу извештаја мисије о обављеним разговорима, консултације по члану IV с нашом земљом закључио 18. октобра 2006. године (Press Release No. 06/120). У извештају се констатује да је Република Србија последњих година остварила значајан привредни раст и напредак на плану макроекономске стабилизације, реструктурирања банкарског сектора и приватизације. Ипак, креатори економске политике се суочавају са изазовима који се односе на висок дефицит текућег платног биланса, раст спољног дуга земље и недовољан ниво фиксних инвестиција.

У борби против инфлације, уз позитивну оцену досадашње монетарне политике и мера које спроводи Народна банка Србије, мисија је подржала увођење таргетирања инфлације. Ради успостављања стабилних финансијских услова, мисија је препоручила, између осталог, даље спровођење процеса приватизације и стечајних поступака, јачање контроле банака, као и наставак рестриктивне фискалне политике. Имајући у виду планирани наставак реструктурирања привреде, политика запошљавања треба да буде усмерена на отварање нових радних места.

Консултације по члану IV у 2007. години

У периоду од 26. октобра до 7. новембра 2007. године, у Београду је боравила мисија ММФ-а и обавила консултације по члану IV Статута Фонда. Циљ разговора које су представници ММФ-а водили с представницима Републике Србије био је да се упознају с макроекономском ситуацијом, спровођењем мера и економском политиком планираном за наредну годину.

Одбор извршних директора Фонда је 28. јануара 2008. године (PIN No. 08/11 ) окончао консултације по члану IV Статута Фонда с Републиком Србијом. Том приликом позитивно је оцењен снажан привредни раст и умерена инфлација током 2007. године. Такви резултати остварени су у великој мери захваљујући чврстој монетарној политици и напретку у области структурних реформи и приватизације током последњих седам година транзиције.

Ипак, као последица снажног раста домаће тражње због великог повећања зарада и кредита, али и експанзивне фискалне политике, дошло је до раста дефицита текућег платног биланса и приватног спољног дуга, као и веће осетљивости привреде на промене у окружењу. Због тога је Одбор извршних директора препоручио вођење чвршће фискалне политике и већи напредак у области структурних реформи.

Висок прилив капитала из иностранства, иако доприноси расту девизних резерви, представља изазов за вођење макроекономске политике јер утиче на раст домаће тражње. Одбор извршних директора сматра да су турбуленције на међународним финансијским тржиштима подстакле нестабилност на домаћим тржиштима, на коју утиче и политичка неизвесност, и због тога подвлачи значај вођења економске политике која ће обезбедити макроекономску стабилност.

Вођење чвршће фискалне политике врло је битно ради смањења спољних неравнотежа и притиска на страни тражње, као и повећања вероватноће да се дефицит текућег платног биланса смањи. Фискална консолидација треба да буде усмерена на смањење расхода, пре свега дискреционих расхода и субвенција, контролу зарада у јавном сектору и пензија, уз давање приоритета капиталним расходима.

Одбор извршних директора је позитивно оценио вођење монетарне политике, захваљујући чему су успешно обуздавани инфлаторни притисци упркос расту цена хране и нафтних деривата. Одбор подржава економске власти у задржавању базне инфлације у средини пројектованог интервала од 3 до 6 одсто за 2008. годину, уз формално усвајање режима таргетирања инфлације чим буду испуњени неопходни услови.

Позитивно су оцењени напори да се убрза приватизација и стечај друштвених предузећа, као и стварање могућности за улагања приватног капитала у јавна предузећа. Реформе корпоративног сектора и друге мере које имају за циљ побољшање пословне климе од кључног су значаја да би се повећао привредни раст и запосленост.

Одбор извршних директора је подржао даље јачање регулативе у циљу смањења ризика у финансијском сектору. Развој домаћег тржишта капитала такође доприноси привредном расту и финансијској стабилности у средњерочном периоду.