latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Односи са иностранством | Односи са ММФ-ом | Аранжман за продужено финансирање 2002.

Трећа и четврта транша

У оквиру прве ревизије аранжмана за продужено финансирање, закљученог 13. маја 2002. године, Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда (ММФ), на седници одржаној 16. априла 2003. године, позитивно је оценио спровођење економског програма и одобрио Србији и Црној Гори повлачење финансијских средстава у укупном износу од 100 милиона специјалних права вучења по основу треће и четврте транше тог аранжмана (Press Release No. 03/51).

Том приликом, гђа Анне Круегер, први заменик генералног директора ММФ-а и вршилац дужности председавајућег на том састанку, истакла је следеће:

"ММФ похваљује власти Србије и Црне Горе за импресивни напредак који је постигнут у процесу стабилизације и спровођењу реформи током прошле године. Доследно спровођење макроекономске политике допринело је значајном смањењу инфлације, јачању девизних резерви и континуираном опоравку производње и извоза. Значајан напредак остварен је и у спровођењу структурних реформи.”

Поздрављено је “поново исказано реформско опредељење нове Владе Републике Србије, формиране после трагичног убиства премијера Зорана Ђинђића”.

“У наредном периоду, одлучно и разборито спровођење економске политике требало би да буде настављено од стране власти Србије и Црне Горе, како би се обезбедило остварење утврђених циљеви који се односе на постизање ниске стопе инфлације и на спољну позицију земље, с обзиром на неизвесност у погледу будућих макроекономских кретања и даље присутне изазове у спровођењу структурних реформи. На макроекономском плану, потребно је пооштрити мере монетарне политике и наставити са даљом консолидацијом фискалног сектора. На структурном плану, остварење даљег напретка захтева одлучност у решавању, с обзиром на следећу тежу фазу реформи. Преузета и исказана обавеза власти да наставе са спровођењем реформи омогућава остварење утврђених економских циљева, ствара основу за постизање трајног привредног раста и заслужује континуирану подршку међународне заједнице."

"Фискална политика у 2003. години има за циљ не само да ограничи спољну неравнотежу већ и да настави да омогућава преструктурирање и одговарајућу социјалну сигурност. С обзиром на могуће ризике у погледу будућих макроекономских изгледа и наплате пореза, власти намеравају да дискреционе расходе лимитирају испод нивоа предвиђеног Програмом, све док перспективе за остварење прихода не буду изгледније. Напори који се чине у погледу прилива прихода биће усмерени ка унапређењу пореске администрације и ширењу пореске основице. Управљање јавним расходима и фискална транспарентност биће побољшани усмеравањем прихода остварених у процесу приватизације преко буџета и планираним коришћењем вишка прихода од приватизације за смањење нето дуга јавне управе."

“Вођење чвршће монетарне политике, која је планирана, омогућиће даље смањење стопе инфлације и очување нивоа девизних резерви. Политику девизног курса требало би пажљиво пратити у оквиру кретања трговинске размене, цена, зарада и услова на Међубанкарском девизном тржишту. С обзиром на повећано кредитирање привреде од стране банака, почев од средине 2002. године, неопходно је доследно спровођење пруденцијалне регулативе, с циљем обезбеђења услова да ново кредитирање не постане ризично. ММФ поздравља даљу либерализацију девизног система земље и прихватање обавеза по члану ВИИИ, одељци 2, 3 и 4, од стране власти у 2002. години.”

“Власти земље настављају убрзано спровођење структурних реформи. Привлачење стратешких инвеститора код предвиђене приватизације 16 национализованих банака, уз обезбеђење одговарајућег управљања банкама, требало би да буде кључни елеменат за стварање здравог банкарског система. Недавно усклађивање процедуре приватизације предузећа требало би да подстакне интерес инвеститора за финансијски слабија предузећа и да одржи темпо приватизације.”

“Формирањем државне заједнице Србије и Црне Горе почетком 2003. године побољшана је политичка стабилност и обезбеђен јединствени оквир за наставак реформског процеса. Предвиђена нормализација економских односа између Србије и Црне Горе у контексту новог уставног оквира – тј. хармонизација трговинског, царинског и индиректног пореског режима у складу са препорукама Европске уније – требало би да побољша економски развој обе државе.”

Сазнајте више...
Прва транша
Друга транша
Трећа и четврта транша
Пета и шеста транша
Седма и осма транша
Девета транша
Десета и једанаеста транша
Завршетак последње ревизије Аранжмана за продужено финансирање
Консултације по члану IV и постпрограм мониторинг