latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Банкарски систем | Електронско достављање података Народној банци Србије

Електронско достављање података банака Народној банци Србије

Упутство о електронском слању података Народној банци Србије представља реализацију Пројекта за рационализацију извештавања пословних банака. Усвојена апликативна решења за електронско достављање омогућавају слање, пријем и аутоматску обраду достављених података банака. Систематизација начина и технологије достављања података постигнута је имплементацијом решења која омогућавају слање свих података на једну адресу - у Народну банку Србије и њихово обједињавање у централној бази података.

Упутство о електронском достављању података банака Народној банци Србије

Упутство о ближим техничким условима и начину електронског потписа xml документа који се достављају НБС

Упутство за електронско достављање података о пословима с хартијама од вредности

Упутство за електронско достављање података о стању и структури књиговодствених рачуна ССКР 

Монетарни систем и политика

Кредити, каматне стопе и депозити 

Упутство за електронско достављање података из области статистике каматних стопа банака (ажурирано 24. 1. 2017)

Финансијска стабилност

Мењачки послови

Упутство о електронском достављању података банака Народној банци Србије сагласно Одлуци о условима и начину обављања мењачких послова 

Упутство о електронском достављању података банака Народној банци Србије сагласно Одлуци о условима и начину обављања мењачких послова -  1 | 2 

Кредитни односи са иностранством

Платни промет са иностранством (ППИ)

Заштита корисника

Техничко Упутство за електронско достављање Народној банци Србије података о приговорима корисника које достављају банке, даваоци финансијског лизинга, платне институције, институције електронског новца и јавни поштански оператор, као и клијената и корисника услуга у делатности осигурања које банка и даваоци финансијског лизинга достављају Народној банци Србије

Упутство о електронском достављању података банака Народној банци Србије о промету на рачунима извшених наплата и плаћања по одређеним пословима платног промета ЦГ

Платни систем

Контрола банака

Реструктурирање

Упутство за електронско достављање информација и података потребних за израду и ажурирање плана реструктурирања банке и банкарске групе

Трезорски послови

Јединствени регистар рачуна

Регистар меница и овлашћења