latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака | Процес супервизорске процене (SREP)

Подела банака по групама

Сектор за контролу пословања банака дели банке према њиховој величини, структури и унутрашњој организацији, као и према природи, обиму и сложености њихових пословних активности.

На основу анализе интерних критеријума, банке су подељене у четири групе:

  1. група (peer) 1 – банке утврђене као системски значајне банке,
  2. група (peer) 2 – банке утврђене као средње до велике банке, које се не сматрају системски значајним банкама, али имају значајније тржишно учешће (нпр. посматрано према релевантним пословним линијама или активностима у платном систему или на финансијском тржишту),
  3. група (peer) 3 – банке утврђене као мале до средње банке, које се не могу разврстати у групе 1 или 2, а које се могу сматрати банкама које немају значајније тржишнo учешће (нпр. посматрано према релевантним пословним линијама или активностима у платном систему или на финансијском тржишту) и
  4. група (peer) 4 – банке утврђене као микробанке, које се не могу разврстати у групе 1, 2 или 3, а које имају мала тржишна учешћа према већини критеријума.

Наведена подела банака по групама предмет је периодичног преиспитивања и представља основ за примену принципа пропорционалности, а не критеријум за процену квалитета банке, при чему се принцип пропорционалности примењује при одређивању обима, учесталости и интензитета ангажовања супервизора у контроли пословања банке и вођења дијалога с њом, као и за одређивање очекиваних стандарда које банка треба да задовољи у вези с посматраним елементом процене, у складу с групом банака којој она припада према категоризацији за дати елемент процене.