Народна банка Србије
 
Контрола банака | Процес супервизорске процене (SREP)

Праћење основних индикатора ризика

Запослени у Сектору за контролу пословања банака редовно прате основне и допунске показатеље ризика како би се правовремено препознале промене у финансијском положају и ризичном профилу банке.
 
Основни показатељи ризика користе се за утврђивање квантитативне оцене сваког од елемената укупне SREP процене банке. За сваки доступни, основни показатељ интерно су утврђени распони вредности тог показатеља, одговарајуће оцене за те распоне, као и пондер значајности сваког показатеља у укупној квантитативној оцени појединачног елемента супервизорске процене.
Сектор за контролу пословања прати и друге допунске показатеље ризика који су специфични за дату банку или групу сличних банака. Ови показатељи могу бити употпуњени макроекономским показатељима, као и показатељима који узимају у обзир географске области, секторе и гране индустрије.