latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака | Процес супервизорске процене (SREP)

Укупна SREP процена банке

Резултат процеса супервизорске процене јесте укупна SREP процена банке, која подразумева формирање оцене у распону од 1 (није утврђен значајан ниво ризика за одрживост пословања банке) до 4 (утврђен је висок ниво ризика за одрживост пословања банке). Када се процени да банка не може, или вероватно неће моћи да настави да послује, супервизор додељује банци укупну SREP оцену „П”.

Укупна SREP процена заснива се на следећим елементима:

  1. анализи пословног модела,
  2. процени корпоративног управљања и система унутрашњих контрола,
  3. процени ризика који утичу на солвентност,
  4. процени ризика који утичу на ликвидност,
  5. процени адекватности капитала и
  6. процени адекватности ликвидних средстава.

Супервизор сачињава укупну SREP процену различитог нивоа детаљности у зависности од групе којој банка припада и у складу с њеном величином, природом, сложеношћу и ризичношћу пословних активности, односно пословним моделом.

На основу налаза који су резултат спроведеног процеса супервизорске процене, Народна банка Србије може да предузме, у складу с прописима, одговарајуће супервизорске мере ради отклањања утврђених неправилности, као и да одреди показатељ адекватности капитала већи од прописаног.