Народна банка Србије
 
Контрола банака | Процес супервизорске процене (SREP)

Анализа пословног модела

Нагласак супервизорске процене пословног модела банке јесте на процени одрживости постојећег пословног модела банке и одрживости њених стратешких планова у постојећем привредном окружењу.

Оцена пословног модела заснована је на следећим елементима разматрања: генерисању приноса у односу на склоност ка ризицима и структуру извора финансирања банке; (не)постојање концентрације имовине/средстава или извора прихода; конкурентност банке на тржишту и утицај стратегије банке на њену конкурентност; оцени претпоставки у вези с будућим пословним окружењем које је банка користила приликом пројекције финансијских позиција; адекватности, односно изводљивости стратешких циљева.

Недостаци препознати у оквиру анализе пословног модела користе се приликом утврђивања кључних слабости банке за које је извесно да ће имати значајан ефекат на њено пословање и ризични профил. Поред тога, анализа пословног модела омогућава рано препознавање проблема с којима се банка суочава или се може суочити. Резултати добијени проценом пословног модела узимају се у обзир приликом процене свих осталих SREP елемената.