latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака | Процес супервизорске процене (SREP)

Анализа корпоративног управљања и система унутрашњих контрола банке

Сектор за контролу пословања банака, у оквиру процеса супервизорске процене, анализара корпоративно управљање банком, с посебним освртом на систем и функционисање корпоративног управљања, надлежности, одговорности и структуру органа управљања, систем управљања ризицима, систем унутрашњих контрола, као и на налазе спроведене оцене плана опоравка.

Нагласак процене корпоративног управљања и система унутрашњих контрола јесте на провери њихове усклађености с ризичним профилом, пословним моделом и величином и сложеношћу пословања банке, као и на степену у коме се банка придржава прописа, стандарда опрезног пословања и добрих пословних обичаја у вези с корпоративним управљањем, управљањем ризицима и системом унутрашњих контрола.

Сектор за контролу пословања банака процењује потенцијалне значајне ефекте до којих могу довести неадекватно корпоративно управљање и систем унутрашњих контрола, нарочито ефекте на одрживост пословања банке.

Процена корпоративног управљања и система унутрашњих контрола обухвата анализу следећих области:

  1. система корпоративног управљања и његовог функционисања,
  2. организације и органа управљања и других одбора банке,
  3. корпоративне културе и културе ризика,
  4. политике зарада,
  5. система унутрашњих контрола,
  6. управљања ризицима, укључујући процес интерне процене адекватности капитала (ICAAP), процес интерне процене адекватности ликвидних средстава (ILAAP) и увођење нових производа,
  7. рачуноводствених и административних политика,
  8. поверавања активности банке трећим лицима,
  9. информационог система и континуитета пословања и
  10. процеса планирања опоравка.

На основу извршене процене појединачних области корпоративног управљања и система унутрашњих контрола, супервизор оцењује да ли недостаци корпоративног управљања и система унутрашњих контрола на нивоу банке носе значајан ризик за одрживост њеног пословања. Такође, процена овог дела служи као значајна информација у процени управљања појединачним ризицима, као и у процени адекватности капитала и ликвидних средстава.