latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака | Процес супервизорске процене (SREP)

Анализа ризика који утичу на ликвидност банке

У оквиру процеса супервизорске процене, анализирају се ризици који утичу на ликвидност. Основни ризици који утичу на ликвидност јесу тржишни ризик ликвидности и ризик ликвидности извора финансирања.

Процена основних ризика који утичу на ликвидност спроводи се у три корака, односно кроз:

  1. процену нивоа тржишног ризика ликвидности,
  2. процену нивоа ризика ликвидности извора финансирања и
  3. процену управљања тржишним ризиком ликвидности и ризиком ликвидности извора финансирања.

У оквиру процене тржишног ризика ликвидности и ризика ликвидности извора финансирања, супервизор проверава усклађеност банке с минималним регулаторним захтевима.

Ради свеобухватне процене тржишног ризика ликвидности и ризика ликвидности извора финансирања, супервизор процењује да ли је успостављан адекватан систем управљања овим ризицима, а нарочито: стратегија управљања ризиком ликвидности и склоност, односно толеранција према ризику ликвидности, организациона структура, политике, процедуре и друга унутрашња акта, процес идентификовања, мерења, праћења и извештавања о ризику ликвидности, стрес-тестирање ризика ликвидности које спроводи банка, систем унутрашњих контрола и план пословања у случају настанка непредвиђених догађаја.

На основу извршене процене, супервизор формира оцену у распону од 1 (ако се узме у обзир ниво тржишног ризика ликвидности / ризика ликвидности извора финансирања и систем управљања и контрола који се односи на тај ризик, банка није значајно изложена овом ризику) до 4 (ако се узме у обзир ниво тржишног ризика ликвидности / ризика ликвидности извора финансирања и систем управљања и контроле који се односи на тај ризик, постоји висока изложеност банке овом ризику).