latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака | Процес супервизорске процене (SREP)

Анализа адекватности ликвидних средстава банке

Сектор за контролу пословања банака, у процесу супервизорске процене адекватности ликвидних средстава, утврђује да ли су ликвидна средства банке адекватна за покриће тржишног ризика ликвидности и ризика ликвидности извора финансирања.

Након разматрања резултата претходно описане процене ризика ликвидности, као део поступка супервизорске процене ликвидних средстава спроводе се следећи кораци:  

  1. укупна процена ризика ликвидности,
  2. одређивање потребе за посебним захтевима у вези с ликвидношћу,
  3. квантификација потенцијалних посебних захтева у вези с ликвидношћу обрачунатих у односу на референтне вредности,
  4. одређивање посебних захтева у вези с ликвидношћу и
  5. формирање оцене ризика ликвидности.

Како би проценио да ли су ликвидна средства банке довољна за покриће тржишног ризика ликвидности и ризика ликвидности извора финансирања, супервизор користи:

  1. резултате процене тржишног ризика ликвидности,
  2. резултате процене ризика ликвидности извора финансирања,
  3. резултате обрачуна супервизорских референтних вредности и
  4. друге релевантне информације (извештаје банке достављене Народној банци Србије у складу с прописима, информације из поступка непосредне контроле, анализе групa сличних банака, стрес-тестирања).

У случају када оцени да је то потребно у вези с тржишним ризиком ликвидности и ризиком ликвидности извора финансирања, супервизор може да предузме посебне мере у вези с ликвидношћу – квантитативне и/или квалитативне природе, у зависности од извора ризика и његових потенцијалних последица на пословање банке.

На основу извршене анализе, супервизор формира оцену у распону од 1 (ликвидна позиција и профил извора финансирања банке не носе знатан ризик за одрживост њеног пословања) до 4 (ликвидна позиција и профил извора финансирања банке носе висок ризик за одрживост њеног пословања).