Народна банка Србије
 
Контрола банака | Процес супервизорске процене (SREP)

Процес супервизорске процене (SREP)

Народна банка Србије врши контролу бонитета и законитости пословања банака и то посредно – контролом извештаја и друге документације коју банка доставља Народној банци Србије, у складу са законом којим се уређује пословање банака, као и других података о пословању банке којима Народна банка Србије располаже, и непосредно – увидом у пословне књиге и другу документацију банке. Ради очувања и јачања стабилности финансијског система и унапређења функције супервизије банака, у складу с развојем и растом њихових активности, као и усаглашавања с прописима Европске уније, Народна банка Србије континуирано ради на унапређењу регулаторног оквира и супервизорских активности, у складу с карактеристикама домаћег тржишта и међународним стандардима из ове области.

Процес супервизорске процене (supervisory review evaluation process – SREP), који се спроводи у Сектору за контролу пословања банака, представља континуирани процес који обједињује резултате свих спроведених супервизорских активности усмерених на појединачну банку у свеобухватну процену те банке. У том смислу, супервизорске активности подразумевају утврђивање јединствене оцене за банку, а по потреби и предузимање супервизорских мера од стране Народне банке Србије, како би се отклониле препознате неправилности у пословању банке, у складу с важећим регулаторним оквиром. У току спровођења ове процене, примењује се принцип пропорционалности, који одређује супервизорске активности и структурирање дијалога с банкама.

Процес супервизорске процене обухвата:

  • поделу банака по групама и периодично преиспитивање ове поделе,
  • праћење основних показатеља ризика,
  • анализу пословног модела,
  • процену корпоративног управљања и система унутрашњих контрола,
  • процену ризика који утичу на солвентност и ликвидност,
  • процену адекватности капитала и ликвидних средстава и
  • укупну SREP процену банке.