latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака | Банкарски сектор - анализе и извештаји

Банкарски сектор - анализе и извештаји

Ради обезбеђивања транспарентности пословања банкарског сектора у Србији и бољег увида у финансијски положај, структуру и стабилност овог сектора и у жељи да представи активности и резултате рада централне банке у области контроле банака, Сектор за контролу пословања банака Народне банке Србије тромесечно објављује извештаје за банкарски сектор.

Банкарски сектор у Србији - тромесечни извештаји 

Последње издање - II тромесечје 2019Извештај | Статистички анекс

Изаберите извештај:  

Први извештај је за IV тромесечје 2004.

Изаберите статистички анекс:  

Од IV тромесечја 2014. Статистички анекс, који је био у саставу извештаја, објављује се у excel формату.


Банкарски сектор за  2003 | 2002 | 2001 


Анализа одговора на упитнике достављене банкама о њиховим активностима из области спречавања прања новца 

Почев од 2018. године, Анализа одговора банака на достављени упитник о активностима из области управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма ће се објављивати једанпут годишње и обухватаће период јануар-децембар претходне године.

Извештавање до марта 2018. године

Закључно са 2012, Анализа I обухвата период јануар–јун, а Анализа II период јул–децембар текуће године. Почев од 2013, Анализа I обухвата период октобар претходне године – март текуће године, а Анализа II период април–септембар текуће године.

Изаберите полугодиште и годину:  

 Напомена: Због промене периода на које се Упитник односи, подаци који се односе на период јануар–март 2013. нису обухваћени анализом, те је за 2013. објављена само Анализа II 2013, која обухвата период април–септембар текуће године.