Народна банка Србије
 
Заштита корисника | Поставите питање Народној банци Србије

Питања и одговори - Осигурање

Животно осигурање

Да ли за уплате животног осигурања постоји законска обавеза осигурања новчаних улога као што је то регулисано у случају штедње у банкама за износе до 50.000 евра?

ОДГОВОР: Законом није прописана гаранција Републике Србије за осигуране суме животног осигурања као за депозите у банкама до 50.000 евра. Међутим, стратешки циљ Народне банке Србије, Сектора за надзор над обављањем делатности осигурања јесте да обезбеди финансијски поуздано и стабилно тржиште осигурања ради заштите интереса осигураника и корисника осигурања и обезбеђивања услуга и производа осигурања на квалитетан и транспарентан начин. Ради постизања тог циља, систем надзора подразумева континуирано праћење пословања учесника на тржишту на проактивној основи, уз благовремено предузимање адекватних корективних мера.

 У складу са чланом 165. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 101/2007, 63/2009 – одлука Уставног суда, бр. 107/2009, 99/2011, 119/2012 и 116/2013), ако Народна банка Србије утврди незаконитости и неправилности у пословању друштва за осигурање које могу да угрозе или угрожавају способност друштва да испуни обавезе настале из обављања послова осигурања, може, између осталог, да наложи друштву да свој портфељ осигурања пренесе на друго друштво за осигурање.