Народна банка Србије
 
Статистика

Календар објављивања података за област статистике осталих финансијских посредника

Календар објављивања за све табеле припадајуће области

Подаци за период Датум објављивања података
Октобар  ̶  децембар 2019. 27. март 2020. 
Јануар   ̶   март 2020. 27. мај 2020. 
Април   ̶   јун 2020. 27. август 2020. 
Јул   ̶   септембар 2020. 26. новембар 2020. 
Октобар   ̶   децембар 2020. 26. март 2021.