latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
Камата Камата је накнада у новцу за привремено позајмљивање на коришћење новчаних средстава или, у процентима изражена накнада (цена) коју зајмопримац (дужник) плаћа зајмодавцу (кредитору, повериоцу) за привремено коришћење уступљеног новца или капитала.
Камата (редовна камата) по иностраном кредиту Уговорена накнада за коришћење иностраног кредита.
Каматна маржа Разлика између активне и пасивне каматне стопе.
Каматна стопа Каматна стопа је у процентима изражена цена која се плаћа за коришћење туђих средстава - новца или капитала.
Каматна стопа тржишта новца Цена ангажовања новца на кратак рок.
Каматне стопе Народне банке Србије Референтна каматна стопа и друге каматне стопе (при чијем се утврђивању Народна банка Србије руководи висином референтне каматне стопе) по којима Народна банка Србије, у поступку спровођења монетарне политике, наплаћује камату на кредите и друге пласмане, као и на друга потраживања, и по којима плаћа камату на средства банака код Народне банке Србије.
Каматни ризик Ризик од могућег настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке по основу позиција из банкарске књиге због промена каматних стопа.
Капитални и финансијски биланс Капитални биланс, као део капиталног и финансијског биланса у оквиру презентације платног биланса, обухвата капиталне трансфере и прибављање, односно отуђивање непроизводних нефинансијских ставки као што су патенти, лиценце и ауторска права. Капитални трансфери се састоје од трансфера власништва над неком фиксном активом без одговарајуће надокнаде и опроста дугова. Финансијски биланс обухвата трансакције финансијском активом и пасивом и односи се на стране директне инвестиције, портфолио инвестиције и друге инвестиције и резервну активу.
Каренца Временски период од ступања на снагу уговора о осигурању до тренутка пуног преузимања ризика од стране осигуравача.
Каско осигурање моторних возила Каско осигурање моторних возила је осигурање моторних возила од оштећења,уништења или крађе.
Кастоди банка Банка која има дозволу Комисије за хартије од вредности за послове вођења рачуна хартија од вредности у своје има а за рачун својих клијената и која својим клијентима пружа услуге клиринга и салдирања трансакција са хартијама од вредности, као и друге услуге везане за корпоративне радње (исплата дивиденде, гласање на скупштини акционара).
Клиринг Клиринг је утврђивање обавеза и потраживања по основу хартија од вредности и новчаних средстава између учесника у вези с пословима с хартијама од вредности.
Клиринг (у платном промету) Размена и обрада међубанкарских налога за плаћање ради обрачуна билатералних или мултилатералних нето износа које свака банка дугује, или које се свакој банци дугују за поравнање налога за плаћање укључених у сваки клириншки круг.
Клиринг и салдирање Радње које се, у регистру хартија од вредности - посебној специјализованој институцији, обављају након реализације налога куповине и продаје. Односе се на међусобно поравнавање обавеза и потраживања, као и пренос продатих хартија са старог на новог власника и истовремено пренос новца са рачуна купца на рачун бившег власника хартије.
Клириншка кућа Институција на финансијском тржишту која се бави клирингом (утврђивање обавеза и потраживања у хартијама од вредности и новцу) и салдирањем (извршење обавеза преносом хартија од вредности или плаћањем) и која управља ризиком у салдирању трансакција, између осталог, вођењем маргинских рачуна.
Књиговодствена вредност по акцији Однос сопственог капитала и броја акција.
Кобрендиране платне картице Картице настале у сарадњи картичних система и других правних лица или више картичних система ради задовољења заједничких интереса.
Коефицијент обрта обавеза према добављачима Брзина измирења обавеза према добављачима, а при покривености залиха нето обртним капиталом одговара брзини наплате потраживања.
Коефицијент обрта основних средстава Ниво пословних прихода који продукују улагања у основна средства.
Коефицијент обрта потраживања од купаца Брзина ослобађања потраживања.
Коефицијент обрта укупне имовине Број обрта укупне имовине у току године.
Комерцијални записи Дужнички вредносни папири које издају предузећа у сврху прибављања краткорочних средстава, ради обезбеђења ликвидности у условима поремећаја у приливима и одливима средстава. По својим карактеристикама и намени, комерцијални записи су готово идентични с краткорочним обвезницама. Краткорочно финансирање несклада у токовима готовине (енгл. cash flow) предузећа могу остварити: директно (емисијом комерцијалних записа или краткорочних обвезница предузећа) или индиректно (узимањем кредита од пословних банака).
Комисија за хартије од вредности Надзорно тело на финансијском тржишту, које, између осталог, доноси акте за спровођење Закона о тржишту хартија од вредности, даје дозволе за рад учесницима на финансијском тржишту, врши контролу и надзор над тим учесницима и покреће пред судом поступак ради заштите интереса инвеститора.
Компанијске платне картице Посебне компанијске картице, које важе само у интерним мрежама трговина, хотела, ресторана, бензинских пумпи и сл.
Консолидовани спољни дуг Спољни дуг који се јединствено третира у процесу реорганизације.
Консолидовани финансијски извештај Финансијски извештај у коме се приказује финансијски положај економске целине коју чине матично правно лице и сва зависна правна лица у земљи и иностранству на дан 31. децембра и пословне промене од 1. јануара до 31. децембра пословне године, а доставља се Народној банци Србије до краја априла наредне године.
Контни план Системско приказивање свих рачуна правних лица и предузетника, према одређеној шеми (контном оквиру).
Контролно учешће Контролно учешће постоји када једно лице има: 1) директно или индиректно право или могућност да оствари најмање 50% гласачких права у правном лицу, односно директно или индиректно власништво над најмање 50% капитала тог правног лица, или 2) могућност избора најмање половине чланова управног одбора или другог органа руковођења и управљања тог правног лица, или 3) могућност ефективног вршења доминантног утицаја на управљање правним лицем или на пословну политику тог лица.
Конвертибилност валуте Конвертибилност валуте означава њену заменљивост за друге валуте, по важећем девизном курсу, без ограничења. Испуњавањем свих обавеза по члану 8 Статута ММФ-а валута је конвертибилна у свим текућим трансакцијама са иностранством, односно омогућена је њена замена за све светске валуте.
Конверзија зајма Промена услова под којима је зајам одобрен (каматне стопе, рок, итд.).
Копенхашки критеријуми Копенхашки критеријуми, донети 1993. године, односе се на земље придружене чланице Европске уније, које морају да испуне политичке услове (стабилност демократских институција и владавина права, чврсто успостављање тржишних инструмената) како би стекле пуноправно чланство у ЕУ.
Корисник иностраног кредита Лице које користи повучени износ кредита, а које истовремено може бити и дужник према инокредитору.
Коришћење иностраних кредита Повлачење финансијских средстава или стављање на располагање дужнику или кориснику робе или услуга на уговорени начин.
Корпа валута Случај када се варијације курса домаће валуте држе у фиксираним размерама у односу на вредност неколико других валута.
Краткорочни депозити Депозити код банака чији је рок доспећа или отказни рок до једне године.
Краткорочни инострани кредити Инострани кредит чији је рок отплате краћи од једне године.
Кредит Кредит је уговорни споразум по којем клијент - зајмотражиоц (дужник) прима новац од зајмодавца (повериоца) уз договор да у утврђеном року тај новац врати.
Кредити централне банке за ликвидност Кредити које централна банка одобрава банкама с циљем обезбеђења додатне ликвидности.
Кредити централне банке за одржавање дневне ликвидности банака Кредити које централна банка одобрава банкама за одржавање дневне ликвидности, на основу залоге хартија од вредности или других утврђених средстава обезбеђења.
Кредитна картица Картица која кориснику омогућава да код банке која је издала картицу задужења плати у складу с уговореним кредитним аранжманом.
Кредитна линија Максималан износ кредита који банка одобрава клијенту - зајмотражиоцу (дужнику), тј. максималан износ који клијент може повући ако су му потребна додатна новчана средства у одређеном периоду (обично у роковима од неколико месеци), при чему тај износ може бити и револвиран (обновљен).
Кредитна политика централне банке Мере и прописи које централна банка примењује у оквиру своје монетарне политике, као дела економске политике земље, помоћу којих се, у оквиру осталих мера монетарне политике, коришћењем инструментаријума (групе инструмената) монетарне политике утиче на обим кредита и обим новца у оптицају.
Кредитне олакшице Стална олакшица којом се банкама омогућава да код централне банке користе кредите за одржавање дневне ликвидности на основу залоге хартија од вредности, у форми дневног некаматоносног кредита (intraday) или преконоћног каматоносног кредита (overnight).
Кредитни биро Кредитни биро је регистар података о обавезама правних и физичких лица према повериоцима, као и о уредности у њиховом измиривању. Основале су га банке 2004. године у оквиру свог удружења, Удружења банака Србије. Кредитни биро је електронска база података која садржи податке о финансијским обавезама правних и физичких лица према финансијским институцијама (банкама, лизинг компанијама и државним фондовима и агенцијама који се баве кредитирањем). У наредном периоду очекује се проширење броја пружалаца услуга који ће достављати податке у базу Кредитног бироа.
Кредитни ризик Кредитни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке због неизвршавања обавеза дужника према банци.
Кредитор по иностраном кредиту Страно лице које одобрава средства домаћем лицу - дужнику и коме се дугују плаћања под уговореним условима (поверилац).
Креирање новца Креирање новчане масе које врше централна банка и банке.
Критеријуми конвергенције за улазак у ЕМУ Критеријуми које морају да испуне чланице Европске уније које желе да постану део јединственог монетарног подручја са заједничком валутом - евром. Критеријуми конвергенције односе се на ценовну стабилност, висину буџетског дефицита, однос јавног дуга и БДП-а, стабилност девизног курса и учешће у Механизму девизних курсева (ЕРМ ИИ).
Критично поткапитализована банка Критично поткапитализована банка је банка чији је показатељ адекватности капитала за половину или више нижи од прописаног, односно чији је капитал за половину или више нижи од прописаног.
Квалификовано учешће Квалификовано учешће постоји када једно лице има: 1) директно или индиректно право или могућност да оствари најмање 5% гласачких права у правном лицу, односно директно или индиректно власништво над најмање 5% капитала тог правног лица, или 2) могућност ефективног вршења утицаја на управљање правним лицем или на пословну политику тог лица.
Квазиновац Депозити нижег степена ликвидности, који се не користе за текућа плаћања и саставни су део новчане масе М2.
Квота код ММФ-а Представља учешће у капиталу ММФ-а које земља чланица уплаћује приликом ступања у чланство. Квоте се утврђују према економској снази земље и исказују у специјалним правима вучења. Оне чине основни извор финансијских средстава ММФ-а. Земља чланица 25% квоте уплаћује у конвертибилним средствима, а 75% у националној валути.