latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

18.07.2018.

Одбор извршних директора ММФ-а одобрио Србији нови програм сарадње

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда на сeдници одржаној 18. jула одобрио је Републици Србији нови програм сарадње уз подршку Инструмента за координацију политике (Policy Coordination Instrument - PCI).

Програм представља континуитет у односу на стендбај аранжман из предострожности који је Србија успешно завршила у фебруару 2018. године. Циљ програма је одржавање макроекономске и финансијске стабилности и наставак структурних и институционалних реформи за подстицање бржег и свеобухватног раста, стварања нових радних места и побољшања животног стандарда.

Аранжман је одобрен за период од 30 месеци, а напредак договореног економског програма пратиће се путем пет полугодишњих разматрања резултата на којима ће се давати оцена његовог спровођења.

Инструмент за координацију политике представља нови механизам подршке Међународног монетарног фонда земљама чланицама, саветодавног је карактера и не предвиђа коришћење финансијских средстава. Намењен је земљама посвећеним реформама, а договара се у циљу добијања подршке одговарајућем економском програму, када земља нема текућих ни потенцијалних платнобилансних проблема.

На седници Одбора извршних директора Међународног монетарног фонда оцењено је да је Србија успешно решила макроекономске неравнотеже и повратила поверење. Спровођењем економског програма који је био подржан трогодишњим стендбај аранжманом из предострожности, постигнута је фискална одрживост, успостављена силазна путања јавног дуга и његово убрзано смањење, и ојачана екстерна позиција земље. Монетарна политика успела је да задржи инфлацију под чврстом контролом, истовремено подржавајући економски опоравак и одржавајући релативну стабилност девизног курса. Поверење које је произвела побољшана макроекономска ситуација огледа се у растућим инвестицијама, како из иностраних тако и из домаћих извора, и омогућава економски опоравак.

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда истакао је да економски изгледи земље остају позитивни. Међутим, Србија је и даље подложна утицају регионалних и глобалних кретања и нестабилности са међународног тржишта. Указује се да би кашњење у спровођењу структурних реформи или нарушавање фискалне дисциплине могло угрозити поверење и смањити изгледе средњорочног раста.

Договорени програм, подржан Инструментом за координацију политика, предвиђа да фискална политика буде усмерена ка даљем смањењу јавног дуга, повећању капиталних инвестиција у циљу решавања инфраструктурних потреба Србије, као и одређеном смањењу пореског оптерећења привреде и рада.

Монетарна политика Народне банке Србије оцењена је као одговарајућа у условима неизвесности на домаћем и иностраном тржишту. Наставиће се са даљим јачањем процеса динаризације. У финансијском сектору оцењено је да су постигнути добри резултати у смањењу нивоа проблематичних кредита, као и да је потребно наставити активности на њиховом даљем смањивању. Приоритети су и усклађивање регулаторних и надзорних оквира са стандардима Европске уније и решавање изазова у области спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Структурне и институционалне реформе имају за циљ унапређење пословног окружења, што доприноси успешнијем процесу приступања земље ЕУ. Ове реформе фокусираће се на реструктурирање државних предузећа, финансијских институција и јавне управе, као и даље смањење сиве економије.

Кабинет гувернера