latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

12.12.2018.

Стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије, на седници одржаној 6. децембра 2018. године, одлучио је да стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржи на нивоу од 0%.

У оквиру своје надлежности да утврђује мере и активности ради очувања и јачања стабилности финансијског система, а на основу Одлуке о адекватности капитала банке („Службени гласник РС”, бр. 103/2016), Народна банка Србије, на тромесечном нивоу, обрачунава референтни показатељ на основу којег утврђује стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију.

Обрачун референтног показатеља заснива се на одступању међусобног односа укупних кредита и бруто домаћег производа од његовог дугорочног тренда. На основу података из септембра 2018. године, учешће укупних кредита у бруто домаћем производу износило је 75,3%, док је оцењена вредност одступања овог учешћа износила –12,9 процентних поена. Оцењено одступање учешћа укупних кредита у бруто домаћем производу показује тренд опоравка, али је и даље испод свог дугорочног тренда, што указује на то да је финансијски циклус у фази у којој би увођење стопе контрацикличног заштитног слоја капитала изнад 0% могло бити ограничавајући фактор укупне кредитне активности. Ипак, приметно је затварање јаза у појединим сегментима кредита сектора становништва, што указује на присутан ризик у овом сегменту кредитирања и налаже примену циљаних мера којима би се ограничио овај ризик без нежељених последица на укупну кредитну активност.

Додатне информације о контрацикличном заштитном слоју капитала и образложење могу се наћи на интернет презентацији Народне банке Србије, у делу Финансијска стабилност, Заштитни слојеви капитала.

Сектор за финансијску стабилност