Narodna banka Srbije
 
Propisi

Propisi iz oblasti deviznih poslova

Menjački poslovi

Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova 
„Službeni glasnik RS“, br. 84/2018 i 86/2018

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
„Službeni glasnik RS“, br. 86/2018

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja 
„Službeni glasnik RS“, br. 84/2018

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata 
„Službeni glasnik RS“, br. 84/2018

Odluka o postupku i uslovima za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstvenom programu obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše tu obuku 
„Službeni glasnik RS“, br. 84/2018

Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova 
"Službeni glasnik RS", br. 51/2015 i 3/2016

Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
"Službeni glasnik RS", br. 51/2015 i 3/2016

Uputstvo o elektronskom dostavljanju podataka banaka Narodnoj banci Srbije saglasno Odluci o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova 

Uputstvo o elektronskom dostavljanju podataka banaka Narodnoj banci Srbije saglasno Odluci o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova -  1 | 2 

Sprečavanje pranja novca

Odluka o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
„Službeni glasnik RS“, br. 13/2018, 103/2018 i 57/2019

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
„Službeni glasnik RS“, br. 57/2019

Odluka o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije
"Službeni glasnik RS", br. 15/2019

Devizni sistem

Odluka o utvrđivanju stepena rizika izdavaoca dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti u koje rezidenti mogu da ulažu u inostranstvu
"Službeni glasnik RS", br. 85/2011 i 37/2018

Odluka o obavljanju poslova s finansijskim derivatima  
„Službeni glasnik RS“, br. 76/2018

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu   
"Službeni glasnik RS", br. 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014, 102/2015 i 37/2018

Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
„Službeni glasnik RS“, br. 51/2015, 82/2017 i 69/2018

Odluka o izmeni Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata 
„Službeni glasnik RS“, br. 96/2018

Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata 
„Službeni glasnik RS“, br. 51/2015, 82/2017, 69/2018 i 96/2018

Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva 
"Službeni glasnik RS", br. 67/2006, 52/2008 i 18/2009

Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom 
"Službeni glasnik RS", br. 24/2007, 31/2007, 38/2010 i 111/2015

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
"Službeni glasnik RS", br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015, 111/2015 i 82/2017

Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva
"Službeni glasnik RS", br. 78/2015

Uputstvo o formatu i nameni elektronskih poruka koje se razmenjuju u sistemu deviznog konsolidovanog računa trezora između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor i terminski plan za razmenu poruka

Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
"Službeni glasnik RS", br. 51/2015, 3/2016, 29/2016, 91/2016, 24/2017 i 29/2018

Odluka o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa i o planu računa za primenu međunarodnih pravila i IBAN standarda 
"Službeni glasnik RS", br. 116/2006

Odluka o uslovima i načinu zamene stranih sredstava plaćanja za evro 
"Službeni list SRJ", br. 71/2001

Odluka o dopunama Odluke o uslovima i načinu zamene stranih sredstava plaćanja za evro

Odluka o otkupu efektivnog stranog novca zemalja članica Evropske monetarne unije 
"Službeni glasnik RS", br. 81/2006, 116/2006 i 24/2007