ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Propisi

Propisi iz oblasti statistike

Usklađivanje sa međunarodnim statističkim standardima

Monetarna statistika

Propisi u primeni od 1.januara 2018.godine

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke  
"Službeni glasnik RS", br. 71/2014, 135/2014 i 101/2017

Odluka o izmenama Odluke o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke 
"Službeni glasnik RS", br. 13/2019

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke 
"Službeni glasnik RS", br. 71/2014, 135/2014, 101/2017 i 13/2019

Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira 
"Službeni glasnik RS", br. 101/2017

Odluka o izmeni Odluke o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira 
"Službeni glasnik RS", br. 13/2019

Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira
"Službeni glasnik RS", br. 101/2017 i 13/2019

Propisi u primeni do 31.decembra 2017.godine

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke 
"Službeni glasnik RS", br. 71/2014 i 135/2014

Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira
"Službeni glasnik RS", br. 71/2014 i 135/2014

Statistika kamatnih stopa na kredite i depozite banaka

Propisi u primeni od 1. 3. 2017. 

Uputstvo o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o kamatnim stopama na kredite i depozite banaka (prečišćen tekst) 
„Službeni glasnik RS“, бр. 42/2010, 2/2012 i 86/2019

Metodologija načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka (prečišćen tekst) 

Odluka o izmenama i dopunama Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka 

Uputstvo za elektronsko dostavljanje podataka iz oblasti statistike kamatnih stopa banaka (ažurirano 16. 01. 2020)

Propisi u primeni od 1. 1. 2015. do 28. 2. 2017.

Uputstvo o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o kamatnim stopama na kredite i depozite banaka (prečišćen tekst)
„Službeni glasnik RS“, бр. 42/2010 i 2/2012

Metodologija načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka (prečišćen tekst) 

Odluka o izmenama i dopunama Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka 

Uputstvo za elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije o podacima o kamatnim stopama na kredite i depozite (ažurirano 27. 4. 2015)

  Propisi u primeni do 31. 12. 2014. 

Uputstvo o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o kamatnim stopama na kredite i depozite banaka (prečišćen tekst)
„Službeni glasnik RS“, br. 42/2010 i 2/2012

Metodologija načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka (prečišćen tekst)

 Statistika platnog bilansa

Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom 
"Službeni glasnik RS", br. 24/2007, 31/2007, 38/2010 i 111/2015

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
"Službeni glasnik RS", br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015 i 111/2015

Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
"Službeni glasnik RS", br. 82/2017

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom 
"Službeni glasnik RS", br. 87/2009 i 40/2015

Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom 
"Službeni glasnik RS", br. 87/2009 i 40/2015

Statistika hartija od vrednosti

Odluka o izveštavanju o poslovima s hartijama od vrednosti 
„Službeni glasnik RS“, br. 40/2015

Uputstvo za elektronsko dostavljanje Narodnoj banci Srbije podataka o poslovima s hartijama od vrednosti

Sektorska klasifikacija institucionalnih sektora prema Evropskom sistemu računa (ESA2010) 

Sektorska klasifikacija ( .xlsx)

Statistika sektora osiguranja

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o imovini i obavezama društva za osiguranje 
„Službeni glasnik RS“, br. 7/2012

Kalendar za dostavljanje podataka za sektor osiguranja za 2020. godinu 

Uputstvo za izradu izveštaja o imovini i obavezama društva za osiguranje 
(ažurirano 8. 6. 2012)

Uputstvo za elektronsko dostavljanje podataka društva za osiguranje o stanju imovine i obaveza po sektorima 
(ažurirano 17. 1. 2020)

Najčešće postavljana pitanja
(ažurirano 10. 3. 2015)

Statistika faktoring i forfeting kompanija

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije statističkih podataka o imovini i obavezama privrednih društava koja se bave poslovima faktoringa i forfetinga 
„Službeni glasnik RS“, br. 35/2012 i 28/2013

Kalendar za dostavljanje podataka privrednih društava koja se bave poslovima faktoringa i forfetinga za 2020. godinu 

Uputstvo za izradu izveštaja o imovini i obavezama privrednih društava koja se bave poslovima faktoringa i forfetinga  (ažurirano 15. 4. 2013)

Statistika davalaca finansijskog lizinga

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije statističkih podataka o imovini i obavezama davalaca finansijskog lizinga  
„Službeni glasnik RS“, br. 102/2012

Kalendar za dostavljanje podataka davalaca finansijskog lizinga za 2020. godinu 

Uputstvo za izradu izveštaja o imovini i obavezama davalaca finansijskog lizinga

Uputstvo za elektronsko dostavljanje podataka o imovini i obavezama davalaca finansijskog lizinga

 Najčešće postavljana pitanja
(ažurirano 14. 3. 2013)

Sektorska klasifikacija

Sektorska klasifikacija koristi se isključivo za potrebe izrade statističkih izveštaja koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije.

Strana pravna lica (deo Sektora 71 - za bilans stanja) ažurirano 27. januara 2020. godine.

Sektorska klasifikacija institucionalnih sektora prema Evropskom sistemu računa (ESA2010)

Februar 2020. ( .txt)( .xlsx)

Januar 2020. ( .txt)( .xlsx)

Decembar 2019. ( .txt)( .xlsx)

Statistika finansijskih računa 

Sporazum o saradnji u oblasti statistike nacionalnih računa sektora države i s njom povezanih statistika