Narodna banka Srbije
 
Propisi

Propisi iz oblasti poslova nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja

Propisi doneti na osnovu Zakona o osiguranju

Uredba o određivanju rizika koji se mogu osigurati, odnosno reosigurati kod stranog društva za osiguranje, odnosno reosiguranje
"Službeni glasnik RS", br. 56/2015

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije
"Službeni glasnik RS" br. 29/2018

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije
"Službeni glasnik RS", br. 55/2015, /ispravka 69/2015/, 36/2017 i 29/2018

Odluka o adekvatnosti kapitala društva za osiguranje/reosiguranje 
"Službeni glasnik RS", br. 51/2015

Odluka o uslovima i načinu vršenja nadzora nad poslovanjem društva za osiguranje/reosiguranje i drugih subjekata nadzora u delatnosti osiguranja
"Službeni glasnik RS", br. 51/2015

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje/reosiguranje
"Službeni glasnik RS" 29/2018

Odluka o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje/reosiguranje
"Službeni glasnik RS", br. 51/2015 i 29/2018
 

Odluka o izveštavanju društva za osiguranje/reosiguranje
"Službeni glasnik RS", br. 55/2015 i 88/2019

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o izveštavanju društva za osiguranje/reosiguranje
"Službeni glasnik RS", br. 88/2019

Odluka o izveštavanju društva za osiguranje/reosiguranje
"Službeni glasnik RS", br. 55/2015

Odluka o tehničkim rezervama
„Službeni glasnik RS“, br. 42/2015 i 36/2017

Odluka o investiranju sredstava osiguranja
"Službeni glasnik RS", br. 55/2015 и 111/2017

Odluka o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenog aktuara
"Službeni glasnik RS", br. 38/2015 i 36/2017

Odluka o sadržini mišljenja ovlašćenog aktuara 
"Službeni glasnik RS", br. 38/2015

Odluka o sadržini izveštaja o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja društva za osiguranje/reosiguranje
"Službeni glasnik RS", br. 42/2015

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju
"Službeni glasnik RS" 29/2018

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju
"Službeni glasnik RS", br. 55/2015 i 29/2018

Odluka o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju 
"Službeni glasnik RS", br. 38/2015 i 11/2017

Odluka o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje/reosiguranje i drugim subjektima nadzora u delatnosti osiguranja 
"Službeni glasnik RS", br. 42/2015 i 11/2017

Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja
„Službeni glasnik RS“, br. 55/2015

Propisi doneti na osnovu Zakona o računovodstvu

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje
"Službeni glasnik RS“, br. 135/2014 i 102/2015

Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za osiguranje
„Službeni glasnik RS“, br. 135/2014, 141/2014 i 102/2015

Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za društva za osiguranje
„Službeni glasnik RS“, br. 135/2014

Propisi doneti na osnovu Zakona o obaveznom  osiguranju u saobraćaju

Uredba o utvrđivanju najniže osigurane sume, odnosno sume osiguranja na koju može biti ugovoreno obavezno osiguranje u saobraćaju
"Službeni glasnik RS", br. 89/2009

Uredba o utvrđivanju najniže sume osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima
"Službeni glasnik RS", br. 108/2014

Odluka o sadržini obrasca polise osiguranja od autoodgovornosti i načinu vođenja evidencije preuzetih polisa
„Službeni glasnik RS“, 32/2010 i 99/2010

Odluka o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu 
"Službeni glasnik RS", br. 24/2010 i 60/2011

Propisi doneti na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Odluka o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
„Službeni glasnik RS“, br. 13/2018, 103/2018 i 57/2019

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
„Službeni glasnik RS“, br. 57/2019

Odluka o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije
"Službeni glasnik RS", br. 15/2019