ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Monetarna politika | Strategija i ciljevi monetarne politike

Ciljevi monetarne politike u 2006

Osnovni cilj monetarne politke za 2006. godinu predstavlja znatno smanjenje stope inflacije u odnosu na prethodnu godinu. Dodatni cilj monetarne politike je održavanje stabilnosti finansijskog sistema¹ .

NBS svake godine koncipira program monetarne politike, u kome ocenjuje tempo rasta novca koji je potreban da bi se ostvarila projektovana stopa inflacije za tu godinu. Ostvarena kretanja se prate tokom godine i upoređuju sa projektovanim, tako da u slučaju delovanja nepredviđenih faktora NBS revidira prognoze.

Projekcije monetarnih agregata polaze od ciljeva i pretpostavki na kojima se bazira ekonomska politika sadržana u postojećim dokumentima o ekonomskoj politici². S tim u vezi, pretpostavka je da će rast BDP-a u 2006. biti na nivou od 5%. Rast BDP-a će biti usklađen sa postepenim smanjivanjem inflacije na 4,5% krajem 2008. godine i sa smanjivanjem učešča javne potrošnje u BDP-u, što će biti praćeno ubrzanim sprovođenjem strukturnih reformi realnog, finansijskog i javnog sektora. Takođe, procenjuje se porast neto inostrane aktive bankarskog sektora za 660 miliona SAD dolara po zvaničnom srednjem kursu na dan 31. decembra 2005. godine.

Monetarni agregati i tekući račun platnog bilansa

  2004. 2005. 2006.
Projekcija
Neto devizna aktiva bankarskog sektora (u mln SAD dolara)¹ 58,0 1.400,0 660,0
Primarni novac (stope rasta u %, decembar prema decembru prethodne godine)² 10,0 22,4 6-7
Novčana masa M2 (stope rasta u %, decembar prema decembru prethodne godine)² 17,4 31,4 15-16
Tekući račun platnog bilansa (u mln SAD dolara)³ -2.827 -1.831 -2.431
(u % BDP-a) 12,6 8,2 9,7

¹ Računato po kursu od kraja prethodne godine.
² Stope rasta za 2006. godinu su izvedene u odnosu na projektovani decembar 2005.
³ Tekući račun platnog bilansa za 2005. godinu dat je za prvih 11 meseci.

NBS procenjuje da će se pri navedenim pretpostavkama o ekonomskoj politici ciljevi monetarne politike ostvariti, uz rast primarnog novca u rasponu od 6% do 7% i dinarske novčane mase – monetarnog agregata M2 u rasponu od 15% do 16%.

NBS će u 2006. godini nastaviti da jača i razvija indirektne instrumente monetarne regulacije, uz podsticanje razvoja međubankarskog tržišta novca s ciljem efikasnijeg upravljanja likvidnošću bankarskog sektora. U okviru indirektnih instrumenata monetarne regulacije, NBS će sprovoditi operacije na otvorenom tržištu, gde će voditi politiku realnih kamatnih stopa, pri čemu će kamatna stopa na dvonedeljne repo operacije imati ulogu referentne (signalizirajuće) stope.

U narednom srednjoročnom periodu NBS će nastaviti sa monetarnom politikom vezivanja rasta primarnog novca i novčane mase za kretanje neto devizne aktive³  i sa politikom rukovođeno fleksibilnog kursa dinara radi smanjenja inflacije i jačanja poverenja u domaću valutu.


¹ Program monetarne politike Narodne banke Srbije u 2006. godini
² Memorandum o budžetu, ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2006. godinu, s projekcijama za 2007. i 2008. godinu
³ Ova specifikacija kriterijuma oslanja se na konceptualni okvir finansijskog programa, teorijski koncept poznat kao monetarni pristup platnom bilansu razrađen u Međunarodnom monetarnom fondu.