Narodna banka Srbije
 
Monetarna politika | Strategija i ciljevi monetarne politike

Strategija i ciljevi monetarne politike

Osnovni cilj Narodne banke Srbije jeste postizanje i održavanje stabilnosti cena. Pored osnovnog cilja, Narodna banka Srbije ima za cilj i očuvanje finansijske stabilnosti. Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svog osnovnog cilja, Narodna banka Srbije podržava ekonomsku politiku Vlade, koja podstiče održivi privredni rast.

Ciljevi monetarne politike definisani su članom 3. Zakona o Narodnoj banci Srbije.

Ciljanje inflacije kao monetarna strategija

Monetarni odbor Narodne banke Srbije usvojio je u decembru 2008. Memorandum o ciljanju (targetiranju) inflacije kao monetarnoj strategiji , kojim se definiše formalna primena režima inflacionog targetiranja od 1. januara 2009. godine. Principe ovog režima monetarne politike Narodna banka Srbije je postepeno uvodila u praksu na osnovu Memoranduma o novom okviru monetarne politike , usvojenog u avgustu 2006. godine.

Memorandum o ciljanju (targetiranju) inflacije kao monetarnoj strategiji sačinjen je u skladu sa Sporazumom Narodne banke Srbije i Vlade Republike Srbije o ciljanju (targetiranju) inflacije , koji je usvojen na sednici Vlade Republike Srbije od 19. decembra 2008. godine.

Osnovni principi režima inflacionog targetiranja

Ciljana stopa inflacije, kao godišnja procentualna promena indeksa potrošačkih cena, jedina je numerička smernica za monetarnu politiku koju sprovodi Narodna banka Srbije. Narodna banka Srbije nastoji da podrži i sprovođenje ekonomske politike Vlade pod uslovom da time nije ugroženo ostvarivanje ciljane stope inflacije, niti stabilnost finansijskog sistema.

Narodna banka Srbije ciljanu stopu inflacije postiže promenama referentne kamatne stope, koja se primenjuje u sprovođenju glavnih operacija monetarne politike (trenutno, u sprovođenju jednonedeljnih repo operacija). Ta kamatna stopa predstavlja osnovni instrument monetarne politike, dok ostali instrumenti monetarnog regulisanja imaju pomoćnu ulogu – doprinose nesmetanoj transmisiji uticaja referentne kamatne stope na tržište, kao i razvoju finansijskih tržišta, bez ugrožavanja stabilnosti finansijskog sistema.

Narodna banka Srbije sprovodi režim rukovođeno plivajućeg deviznog kursa, koji podrazumeva pravo intervencija u slučaju znatnih dnevnih oscilacija na deviznom tržištu, ugroženosti finansijske i cenovne stabilnosti i zaštite adekvatnog nivoa deviznih rezervi.

Narodna banka Srbije nastavlja proces jačanja transparentnosti monetarne politike i efikasne komunikacije s javnošću. Izvršni odbor Narodne banke Srbije, prema utvrđenom rasporedu sednica, donosi odluke o monetarnoj politici i redovno obaveštava javnost o ostvarenju utvrđenih ciljeva za inflaciju i merama koje preduzima radi njihovog ostvarivanja u budućnosti.

Operativne smernice ciljanja inflacije

1. Utvrđivanje ciljeva inflacije

Ciljanu stopu inflacije utvrđuje Narodna banka Srbije u saradnji s Vladom, na osnovu analize tekućih i očekivanih makroekonomskih kretanja i srednjoročnog plana korekcije cena na koje Vlada ima direktan ili indirektan uticaj.

Cilj za inflaciju se utvrđuje kao jedinstvena vrednost sa dozvoljenim odstupanjem, merena godišnjom procentualnom promenom indeksa potrošačkih cena, za nekoliko godina unapred (Memorandum Narodne banke Srbije o ciljanim stopama inflacije do 2022. godine, koji je usvojen na sednici Izvršnog odbora od 12. decembra 2019. godine).

2. Ostvarivanje ciljeva inflacije

Narodna banka Srbije će ostvarivati ciljeve inflacije izborom instrumenata monetarne politike na održiv, dosledan i predvidiv način, kako bi se izbegle nepotrebne makroekonomske fluktuacije. Referentna kamatna stopa je osnovni instrument monetarne politike u režimu ciljanja inflacije. Ostali monetarni instrumenti, uključujući intervencije na deviznom tržištu, imaju samo pomoćnu ulogu. Korekcije referentne kamatne stope biće zasnovane na analizi trenutne ekonomske situacije, oceni budućih kretanja i srednjoročnoj projekciji inflacije .

3. Izveštavanje o ostvarivanju ciljeva inflacije: transparentnost i odgovornost monetarne politike

Delujući na transparentan način i odgovorno prema javnosti, Narodna banka Srbije

  • objavljuje saopštenja sa sednice Izvršnog odbora istog dana kada je sednica održana;
  • održava konferencije za štampu guvernera radi objašnjenja razloga zbog kojih je Izvršni odbor doneo određenu odluku, kao i zbog odgovora na sva eventualna pitanja javnosti;
  • objavljuje Izveštaj o inflaciji  tromesečno, koji predstavlja najvažnije sredstvo informisanja javnosti o dešavanjima u ekonomiji koja opredeljuju odluke Izvršnog odbora i aktivnosti centralne banke.

4. Koordinacija monetarne i fiskalne politike i politike dohodaka

U režimu ciljanja inflacije koordinacija monetarne i fiskalne politike je od ključnog značaja. Vlada se Sporazumom o ciljanju (targetiranju) inflacije obavezala da će sprovoditi održivu i predvidivu fiskalnu politiku u skladu s ciljanom inflacijom.