Narodna banka Srbije
 
Monetarna politika | Instrumenti monetarne politike

Instrumenti monetarne politike

Referentna kamatna stopa je osnovni instrument monetarne politike Narodne banke Srbije. Ovu kamatnu stopu Narodna banka Srbije primenjuje u sprovođenju glavnih operacija na otvorenom tržištu (trenutno u sprovođenju reverznih repo transakcija, odnosno repo transakcija prodaje hartija od vrednosti, s rokom dospeća transakcije od jedne nedelje).

Ostali instrumenti monetarne politike Narodne banke Srbije imaju pomoćnu ulogu – doprinose nesmetanoj transmisiji uticaja referentne kamatne stope na tržište, kao i razvoju finansijskih tržišta. Ti instrumenti su:

 • operacije na otvorenom tržištu,
 • obavezna rezerva, 
 • kreditne i depozitne olakšice (stalne olakšice),i
 • intervencije na deviznom tržištu.

Instrumenti monetarne politike ne utiču direktno na ciljeve monetarne politike. Dešava se da prođe i mnogo meseci pre nego što njihovi efekti postanu vidljivi. Narodna banka Srbije se stoga usredsređuje na ostvarivanje operativnih i prelaznih ciljeva. Operativni cilj se lako kontroliše, ali je udaljen od krajnjeg cilja, dok se prelazni cilj teže kontroliše, ali je bliži krajnjem cilju. 

Kao i u slučaju razvijenijih tržišnih privreda, naročito onih u režimu inflatornog targetiranja, Narodna banka Srbije koristi kamatne stope na međubankarskom tržištu novca kao operativni cilj, a kao prelazni projekciju inflacije.

Instrumenti monetarne politike

Operacije na otvorenom tržištu

Narodna banka Srbije operacije na otvorenom tržištu sprovodi s ciljem regulisanja likvidnosti bankarskog sektora, uticaja na kretanje kratkoročnih kamatnih stopa i davanja signalnog stava o monetarnoj politici. Te operacije se, u zavisnosti od ciljeva, dinamike i načina sprovođenja, razvrstavaju na:

 • glavne operacije,
 • operacije dužih ročnosti, i
 • operacije finog podešavanja.

Narodna banka Srbije sprovodi operacije na otvorenom tržištu obavljanjem transakcija repo ili trajne kupovine i prodajom hartija od vrednosti.

Osnovne karakteristike koncepta sprovođenja operacija na otvorenom tržištu

Obavezna rezerva

Obavezna rezerva predstavlja iznos sredstava koji su banke u obavezi da drže na računima kod centralne banke.

Iznos obavezne rezerve obračunava se primenom stope obavezne rezerve na osnovicu za njen obračun. Osnovicu za obračun obavezne rezerve mogu činiti ukupni izvori sredstava (depoziti, krediti i hartije od vrednosti) ili pak deo izvora (npr. samo depoziti). Stopa obavezne rezerve može biti jedinstvena ili pak diferencirana prema ročnoj i/ili valutnoj strukturi izvora sredstava.

Promenom stope obavezne rezerve utiče se na smanjenje ili proširenje kreditnog potencijala banaka, kao i na povlačenje, odnosno kreiranje dopunske likvidnosti banaka. U tržišnim privredama, stopa obavezne rezerve ima veći značaj kao instrument kreditnog regulisanja, a manji kao instrument regulisanja likvidnosti banaka.

Narodna banka Srbije obaveznu rezervu koristi kao pomoćni instrument samo kada su iscrpeni efekti ostalih tržišnih mera monetarnog regulisanja. Odluku o visini stopa, kao i osnovici za obračun obavezne rezerve, donosi Izvršni odbor Narodne banke Srbije. >>>
 

Kreditne i depozitne olakšice (stalne olakšice)

Stalne olakšice centralne banke obuhvataju kreditne i depozitne olakšice koje su bankama stalno raspoložive. Te operacije imaju prekonoćnu ročnost, a iniciraju ih banke. Kreditne olakšice obuhvataju korišćenje kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge kvalifikovanih hartija od vrednosti. Pod depozitnim olakšicama podrazumeva se prekonoćno deponovanje viškova likvidnih sredstava banaka kod Narodne banke Srbije.

Kamatne stope na stalne olakšice predstavljaju svojevrstan koridor za kamatne stope na međubankarskom tržištu novca. One predstavljaju bitan sigurnosni faktor u procesu upravljanja likvidnošću bankarskog sektora, utičući time na smanjenje fluktuacija kratkoročnih kamatnih stopa na međubankarskom tržištu, koje bi bile izraženije da te olakšice ne postoje.

Kamatne stope na stalne prekonoćne olakšice, tj. koridor za prekonoćnu kamatnu stopu na međubankarskom tržištu novca, određuje se prema visini referentne kamatne stope i trenutno se kreće u rasponu:

 • stopa na kreditne olakšice – referentna kamatna stopa +1,25 p.p.
 • stopa na depozitne olakšice – referentna kamatna stopa –1,25 p.p.

Kredit za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti

Deponovanje viškova likvidnih sredstava banaka kod NBS

Intervencije na deviznom tržištu

U režimu ciljanja inflacije, devizne intervencije predstavljaju retko korišćen sekundarni instrument, koji doprinosi ostvarivanju ciljane stope inflacije kada se iscrpi mogućnost za delotvorni uticaj referentne kamatne stope na inflaciju.

Narodna banka Srbije devizne intervencije sprovodi izuzetno radi:

 1. ublažavanja preterane dnevne oscilacije kursa dinara,
 2. obezbeđivanja finansijske stabilnosti, i 
 3. održavanja adekvatnog nivoa deviznih rezervi.

Kratkoročni kredit za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti

Pored navedenih osnovnih instrumenata monetarne politike, Narodna banka Srbije bankama odobrava i kratkoročne kredite za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti. Tokom 2009. i 2010. godine, ti krediti odobravani su kao mera podrške finansijskoj stabilnosti. Od 1. januara 2011. godine, Narodna banka Srbije, kao meru za održavanje likvidnosti banaka, bankama omogućava da učestvuju na aukcijama koje ona organizuje s ciljem dobijanja kredita u dinarima s rokom dospeća do godinu dana na osnovu zaloge hartija od vrednosti. >>>