Narodna banka Srbije
 
Monetarna politika | Projekcija inflacije

Ciljana i ostvarena inflacija

Cilj je utvrđen kao stopa inflacije s dozvoljenim odstupanjem.
Cilj za inflaciju definisan na takav način ima prednosti sa stanovišta efikasnije komunikacije s javnošću. On predstavlja precizan i jasan signal javnosti o nivou inflacije koju centralna banka nastoji da postigne. Takođe, cilj je simetričan, što centralnoj banci olakšava komunikaciju s javnošću u slučaju ne samo prebacivanja već i podbacivanja cilja. Takav cilj omogućava da se sagleda orijentacija monetarne politike u srednjem roku, budući da je moguće da ciljane stope inflacije ne budu ostvarivane u kontinuitetu, iz meseca u mesec.

Širina dozvoljenog odstupanja ciljane stope inflacije odražava opredeljenje za stabilizaciju ekonomske aktivnosti, pošto obezbeđuje prostor za fleksibilnost monetarne politike u narednom periodu bez narušavanja njenog kredibiliteta. Dozvoljeno odstupanje ukazuje na zonu koja se smatra prihvatljivom za kretanje inflacije, uzimajući u obzir činjenicu da može doći do brojnih prolaznih šokova manjih razmera koji će izazvati kratkoročne oscilacije stopa inflacije, ali neće zahtevati reakciju monetarne politike.

Cilj je postavljen kontinuirano.
Stopa inflacije i dozvoljeno odstupanje definisani su za svaki pojedinačni mesec u godini. To znači da se ostvarenje ciljane inflacije može pratiti u svakom momentu, a ne samo u jednom određenom trenutku (kraj godine). On takođe doprinosi stabilizaciji inflacionih očekivanja u situacijama kada snažan šok rezultira privremenim odstupanjem inflacije od ciljanog nivoa.

 

Ciljana i ostvarena inflacija, po mesecima
(međugodišnji rast, u %)

Ciljana i ostvarena inflacija, po mesecima, međugodišnji rast u %