Narodna banka Srbije
 
Monetarna politika | Servisiranje javnog duga

Servisiranje javnog duga

Konverzija deviznih štednih uloga građana u obveznice Republike Srbije

Za naplatu je 31. maja 2016. dospela poslednja obveznica Republike Srbije serije A2016 emitovana po osnovu stare devizne štednje. Ova obveznica je 19. maja delistirana s listinga trgovanja na Beogradskoj berzi.

Sve serije obveznica Republike Srbije, A2002-A2016, dospele su za naplatu, te se odmah, po sprovedenom postupku konverzije devizne štednje u ove obveznice, mogu naplatiti.

Građani do daljnjeg mogu kod banaka da izvrše konverziju devizne štednje u obveznice Republike Srbije i naplatu tih obveznica, jer propisima nije utvrđen rok za sprovođenje postupka konverzije, odnosno rok zastarevanja za naplatu obveznica.

Preporučuje se da građani koji to do sada nisu uradili ne odlažu postupak konverzije štednje u obveznice i naplate obveznica.

Zakonom o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana („Službeni list SRJ“, br. 36/2002) – koji je stupio na snagu 4. jula 2002. godine, propisana je obavezna konverzija deviznih štednih uloga građana (s prebivalištem na teritoriji Republike Srbije na dan 4. jula 2002. godine) – u obveznice Republike Srbije, koje glase na ime, u vidu elektronskog zapisa, bez kupona, s rokovima dospeća 26. avgusta 2002. godine, odnosno svakog 31. maja u periodu od 2003. do 2016. godine.

Konverziju deviznih štednih uloga u obveznice Republike Srbije vrše banke kod kojih je položena devizna štednja, odnosno Eurobank a.d. Beograd (ranije Nacionalna štedionica banka a.d. Beograd) za banke u stečaju i likvidaciji. Konverziju devizne štednje položene kod Privredne banke a.d. Beograd u stečaju i Nove Agrobanke a.d. Beograd u stečaju vrši Halkbank a.d. Beograd (ranije Čačanska banka a.d. Čačak).

Banke vrše konverziju tako što na devizne štedne uloge obračunavaju i pripisuju kamatu po stopi od 2% godišnje do dana konverzije – 19. avgusta 2002. godine, taj iznos preračunavaju u evre po srednjem kursu koji važi na taj dan i utvrđuju pravo na obveznice Republike Srbije, serije A2002-A20016.

Vrednost izvršene konverzije evidentira se u štednim knjižicama, a deviznom štediši se o tome uručuje potvrda i istovremeno otvara račun hartija od vrednosti – kao podračun računa hartija od vrednosti banke koji se vodi u Centralnom registru.

Konverzija se vrši po pojedinačnom štednom ulogu, a ako devizni štediša raspolaže s više štednih uloga, potvrda se izdaje na ukupan iznos konvertovane devizne štednje u obveznice, zbirno po svim štednim ulozima.

Ako su vlasnici deviznih štednih uloga deviznu štednju stekli na osnovu pravosnažnog rešenja o nasleđivanju – pravo na isplatu pripadajućih godišnjih iznosa rata ostvaruju srazmerno visini svog naslednog dela.

Vlasnici obveznica SRJ, serija A i B, emitovanih u skladu sa Odlukom o emisiji obveznica Savezne Republike Jugoslavije za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana („Službeni list SRJ“, br. 4/2001, 6/2001 i 27/2001), koje su dospele za naplatu, mogu ih naplatiti preko banaka.