ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Bankarski sistem

Otvaranje filijale, drugog organizacionog oblika ili predstavništva banke u inostranstvu

Prema Zakonu o bankama, na otvaranje filijale, drugog organizacionog oblika ili predstavništva banke u inostranstvu primenjuju se odredbe ovog zakona i Odluke o bližim uslovima i načinu davanja i oduzimanja saglasnosti za otvaranje filijale ili predstavništva banke u inostranstvu .

Banka je dužna da za otvaranje filijale, drugog organizacionog oblika ili predstavništva banke u inostranstvu zatraži pismenu saglasnost Narodne banke Srbije. Na druge organizacione oblike banaka u inostranstvu shodno se primenjuju odredbe Zakona o bankama i pomenute odluke koje se odnose na otvaranje filijale banaka u inostranstvu.

Uslovi i način davanja banci saglasnosti Narodne banke Srbije za otvaranje filijale, drugog organizacionog oblika ili predstavništva banke u inostranstvu propisani su Odlukom o bližim uslovima i načinu davanja i oduzimanja saglasnosti za otvaranje filijale ili predstavništva banke u inostranstvu, koja se primenjuje od 1. oktobra 2006. godine.

Banka osnivač je dužna da Narodnoj banci Srbije podnese izveštaj o poslovanju filijale, predstavništva ili drugog organizacionog oblika u inostranstvu u protekloj godini do 31. marta tekuće godine, kao i da je bez odlaganja obavesti o svim promenama značajnim za njihovo poslovanje.

Narodna banka Srbije vodi Registar datih saglasnosti za otvaranje filijala, drugih organizacionih oblika i predstavništava banaka u inostranstvu u skladu sa Odlukom o načinu vođenja Registra datih saglasnosti za otvaranje filijala, drugih organizacionih oblika i predstavništava banaka u inostranstvu.