ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Bankarski sistem | Elektronsko dostavljanje podataka banaka Narodnoj banci Srbije

Elektronsko dostavljanje podataka banaka Narodnoj banci Srbije

Uputstvo o elektronskom slanju podataka Narodnoj banci Srbije predstavlja realizaciju Projekta za racionalizaciju izveštavanja poslovnih banaka. Usvojena aplikativna rešenja za elektronsko dostavljanje omogućavaju slanje, prijem i automatsku obradu dostavljenih podataka banaka. Sistematizacija načina i tehnologije dostavljanja podataka postignuta je implementacijom rešenja koja omogućavaju slanje svih podataka na jednu adresu - u Narodnu banku Srbije i njihovo objedinjavanje u centralnoj bazi podataka.

Uputstvo o elektronskom dostavljanju podataka banaka Narodnoj banci Srbije

Uputstvo o bližim tehničkim uslovima i načinu elektronskog potpisa xml dokumenta koji se dostavljaju NBS  (ažurirano 01. 04. 2020.)

Uputstvo za elektronsko dostavljanje podataka o poslovima s hartijama od vrednosti 

Uputstvo za elektronsko dostavljanje podataka o stanju i strukturi knjigovodstvenih računa SSKR 

Monetarni sistem i politika

Krediti, kamatne stope i depoziti 

Uputstvo za elektronsko dostavljanje podataka iz oblasti statistike kamatnih stopa banaka (ažurirano 16. 1. 2020)

Finansijska stabilnost

Menjački poslovi

Uputstvo o elektronskom dostavljanju podataka banaka Narodnoj banci Srbije saglasno Odluci o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova -  1 | 2  

Kreditni odnosi sa inostranstvom

Platni promet sa inostranstvom (PPI)

Zaštita korisnika

Tehničko Uputstvo za elektronsko dostavljanje Narodnoj banci Srbije podataka o prigovorima korisnika koje dostavljaju banke, davaoci finansijskog lizinga, platne institucije, institucije elektronskog novca i javni poštanski operator, kao i klijenata i korisnika usluga u delatnosti osiguranja koje banka i davaoci finansijskog lizinga dostavljaju Narodnoj banci Srbije 

Uputstvo o elektronskom dostavljanju podataka banaka Narodnoj banci Srbije o prometu na računima izvšenih naplata i plaćanja po određenim poslovima platnog prometa CG

Platni sistem

Kontrola banaka

Restrukturiranje

Uputstvo za elektronsko dostavljanje informacija i podataka potrebnih za izradu i ažuriranje plana restrukturiranja banke i bankarske grupe 

Trezorski poslovi

Jedinstveni registar računa

Registar menica i ovlaščenja

Jedinstveni registar sefova

Jedinstveni registar korisnika novčane naknade