ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Kontrola banaka | Proces supervizorske procene (SREP)

Podela banaka po grupama

Sektor za kontrolu poslovanja banaka deli banke prema njihovoj veličini, strukturi i unutrašnjoj organizaciji, kao i prema prirodi, obimu i složenosti njihovih poslovnih aktivnosti.

Na osnovu analize internih kriterijuma, banke su podeljene u četiri grupe:

  1. grupa (peer) 1 – banke utvrđene kao sistemski značajne banke,
  2. grupa (peer) 2 – banke utvrđene kao srednje do velike banke, koje se ne smatraju sistemski značajnim bankama, ali imaju značajnije tržišno učešće (npr. posmatrano prema relevantnim poslovnim linijama ili aktivnostima u platnom sistemu ili na finansijskom tržištu),
  3. grupa (peer) 3 – banke utvrđene kao male do srednje banke, koje se ne mogu razvrstati u grupe 1 ili 2, a koje se mogu smatrati bankama koje nemaju značajnije tržišno učešće (npr. posmatrano prema relevantnim poslovnim linijama ili aktivnostima u platnom sistemu ili na finansijskom tržištu) i
  4. grupa (peer) 4 – banke utvrđene kao mikrobanke, koje se ne mogu razvrstati u grupe 1, 2 ili 3, a koje imaju mala tržišna učešća prema većini kriterijuma.

Navedena podela banaka po grupama predmet je periodičnog preispitivanja i predstavlja osnov za primenu principa proporcionalnosti, a ne kriterijum za procenu kvaliteta banke, pri čemu se princip proporcionalnosti primenjuje pri određivanju obima, učestalosti i intenziteta angažovanja supervizora u kontroli poslovanja banke i vođenja dijaloga s njom, kao i za određivanje očekivanih standarda koje banka treba da zadovolji u vezi s posmatranim elementom procene, u skladu s grupom banaka kojoj ona pripada prema kategorizaciji za dati element procene.