ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Kontrola banaka | Implementacija bazelskih standarda u Srbiji | Osnovne informacije

Osnovne informacije

Zašto je bankama potreban kapital?

Kapital banke predstavlja izvor sredstava - rasta banke, pruža sigurnost banci u pogledu, ne samo postojećih, već i  budućih, neidentifikovanih rizika, predstavlja zaštitu interesa poverilaca, deponenata banke i omogućava stvaranje poverenja u banku i čitav bankarski sektor i finansijski sistem. Naime, kapital banke predstavlja stabilan izbor sredstava koji u slučaju nastanka neočekivanih gubitaka služi kao amortizer za njihovo pokriće, čime se sprečava pokrivanje ovih gubitaka na teret deponenata, a sve to doprinosi jačanju poverenja i daljem razvoju bankarskog sektora. Imajući u vidu ulogu banaka u kontekstu alokacije sredstava u ekonomiji jedne zemlje, evidentan je i pozitivan uticaj na razvoj čitave ekonomije. Zbog toga je izuzetno važno, a neretko se to previđa, da svaka banka, i posredno čitav bankarski sektor, poseduje odgovarajući nivo kapitala, kao i da svojim kapitalom upravlja na adekvatan način, u skladu sa prirodom, obimom i složenošću svojih aktivnosti i rizicima kojima na taj način u svom poslovanju jeste ili može da bude izložena. 

Koji faktori određuju nivo kapitala?

Nivo kapitala banke određuje više faktora: strategija menadžmenta banke, vrsta i nivo preuzetih rizika od strane banke, očekivanja akcionara (ROE), stavovi učesnika na tržištu (klijenti, rejting agencije...) i njihova percepcija banke, kao i međunarodni standardi o neophodnom nivou i strukturi kapitala banke (Bazel standardi) i kapitalni zahtevi regulatora (NBS) koji se koriste u cilju očuvanja i unapređenja finansijske stabilnosti.

Bazelski komitet za superviziju banaka

Bazelski komitet za superviziju banaka (Basel Committee for Banking Supervision,  u daljem tekstu: BCBS) je osnovan od strane država članica G10 grupe krajem 1974. godine, pri Međunarodnoj banci za poravnanja (BIS), Bazel. Godine 1975. BCBS počinje sa radom a danas ima ukupno 13 zemalja članica: Belgija, Kanada, Francuska, Nemačka, Italija, Japan, Luksemburg, Holandija, Španija, Švedska, Švajcarska, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države.

Osnovni cilj BCBS je poboljšavanje razumevanja ključnih supervizorskih izazova i unapređenje kvaliteta supervizije banaka širom sveta.

BCBS nema nadnacionalni autoritet kontrole i njegovi zaključci nemaju pravnu snagu. On formuliše osnovne standarde supervizije i daje preporuke na osnovu najbolje prakse, u očekivanju da će ih supervizori širom sveta primeniti na način koji je pogodan za njihove nacionalne sisteme. Na taj način, BCBS obezbeđuje istovetne principe i zajedničke standarde supervizije u različitim zemljama.