ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Kontrola banaka | Implementacija bazelskih standarda u Srbiji | Bazel II | Stub 1

Stub 1

Stub 1 uvodi novine u kapitalni okvir usklađujući minimalne kapitalne zahteve banke sa obimom i vrstom njenog poslovanja i prirodom rizika koji iz njega proizlaze. Stub 1 obuhvata minimalne kapitalne zahteve za tri vrste rizika: kreditni, tržišni i operativni rizik. Najznačajnije novine Stuba 1, u poređenju s Bazelom I i njegovim dopunama, odnose se na tretman kreditnog rizika i uvođenje kapitalnog zahteva za operativni rizik, dok je tretman tržišnog rizika ostao nepromenjen.

Prvo, Bazel II bankama omogućava  sofisticiranije pristupe za izračunavanje kapitalnih zahteva za kreditni rizik uzimajući u obzir specifičnosti svake banke. Postoje dva osnovna pristupa, a bankama je ostavljena mogućnost da odaberu onaj koji je najprimenljiviji za njih.

  • Banke koje imaju manji obim poslovanja i jednostavnije kontrolne strukture opredeljuju se prvenstveno za korišćenje standardizovanog pristupa. Prema tom pristupu, za procenu kreditnog kvaliteta dužnika banka koristi agencije za eksterni kreditni rejting koje su za to dobile prethodnu saglasnost supervizora.
  • Banke koje su angažovane u složenijim aktivnostima s razvijenijim sistemom upravljanja rizicima, a razvile su napredne sisteme za merenje rizika, mogu, uz prethodnu saglasnost supervizora, da odaberu jednu od dve varijante za izračunavanje kapitalnih zahteva za kreditni rizik koje su zasnovane na pristupu internih rejtinga („IRB”): 

Osnovni pristup zasnovan na internom rejtingu (FIRB): banke koriste sopstvene procene verovatnoće neizmirenja obaveza (PD), dok procene ostalih parametara – komponenti rizika (LGD – gubitak po osnovu neizmirenja obaveza, EAD – izloženost u trenutku neizmirenja obaveza i M – efektivna ročnost) određuje supervizor. 

Napredni pristup zasnovan na internom rejtingu (AIRB): banke koriste sopstvene procene za sve komponente rizika, kao i faktore konverzije.

Drugo, novi okvir uvodi kapitalni zahtev za operativni rizik, kao rizik od gubitka zbog propusta u radu zaposlenih, neadekvatnih procedura i procesa u banci, neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima u banci, kao i zbog nastanka nepredvidivih eksternih događaja. Banke imaju na raspolaganju tri pristupa za izračunavanje kapitalnih zahteva za operativni rizik (BIA – pristup osnovnog indikatora, SA – standardizovani pristup i AMA – napredni pristup). Izbor konkretnog pristupa zavisiće od obima i vrste poslovanja banke, kao i od kvaliteta i sofisticiranosti njenog sistema upravljanja rizicima.

Stub 1 standarda Bazela II primenjuje se u Srbiji po osnovu Odluke o adekvatnosti kapitala banke („Službeni glasnik RS“, br. 46/2011).