ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Kontrola banaka | Implementacija bazelskih standarda u Srbiji | Bazel II | Stub 2

Stub 2

Stub 2 uvodi nov pristup upravljanju rizicima i proceni adekvatnosti kapitala banaka i ukazuje na neophodnost primene efikasne supervizije čiji je akcenat na analizi procesa interne procene adekvatnosti kapitala banke.

Banke su u obavezi da vrše procenu adekvatnosti kapitala za pokriće svih rizika kojima su u svom poslovanju izložene, uključujući i rizike koji nisu (u potpunosti) obuhvaćeni Stubom 1. Supervizor treba da analizira i proceni adekvatnost tog internog procesa banke kako bi odredio da li rukovodstvo banke primenjuje razboritu procenu svih rizika i da li je banka obezbedila adekvatan iznos kapitala u odnosu na obim i vrstu svojih poslovnih aktivnosti.

Četiri principa Stuba 2

Proces supervizije zasniva se na sledeća četiri principa čiji je cilj unapređenje internih sistema upravljanja rizicima i kontrole:

  • Proces interne procene adekvatnosti kapitala (ICAAP): banke treba da vrše kontinuiranu internu procenu adekvatnosti kapitala u skladu sa svojim rizičnim profilom i da na osnovu njega određuju strategiju održavanja potrebnog nivoa kapitala.
  • Proces supervizije (Supervisory Review and Evaluation ProcessSREP): supervizori treba da procenjuju ICAAP i strategiju banaka, kao i njihovu sposobnost da nadgledaju i osiguraju usaglašenost s regulatornim pokazateljima kapitala. Ukoliko nisu zadovoljni rezultatima tog procesa, supervizori treba da preduzimaju adekvatne korektivne mere.
  • Kapital iznad minimalnog nivoa: jedna od novina Bazela II jeste zahtev i očekivanje supervizora da banke poseduju kapital iznad minimalnog nivoa (definisanog Stubom 1), koji na pravi način odražava složenost poslovnih aktivnosti banke i dovoljan je za pokriće svih rizika koji iz tih aktivnosti proizlaze.
  • Intervencije supervizora: supervizori bi trebalo da intervenišu u ranom stadijumu kako bi se sprečilo da kapital padne ispod minimalnog nivoa potrebnog da podrži rizike kojima je banka izložena, kao i da zahtevaju brzu reakciju ukoliko kapital nije na propisanom nivou.