ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Zaštita korisnika | Bankarske usluge i kupovina na lizing

Bankarske usluge i kupovina na lizing

Prava korisnika finansijskih usluga – fizičkih lica, uključujući poljoprivrednike i preduzetnike, u poslovanju sa  bankama, davaocima lizinga i trgovcima (samo u pogledu pružanja finansijskih pogodbi), odnosno u poslovanju s platnim institucijama i institucijama elektronskog novca, kao i način ostvarenja zaštite ovih prava uređena su Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga („Službeni glasnik RS“,  br. 36/2011) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga („Službeni glasnik RS“, br. 139/2014), odnosno Zakonom o platnim uslugama („Službeni glasnik RS“, br. 139/2014).

Donošenjem ovih zakona obezbeđen je i unapređen regulatorni okvir u oblasti zaštite korisnika finansijskih usluga.

Pomenutim zakonima, kao i odgovarajućim podzakonskim aktima obezbeđeno je sledeće:

  • Proširena je zaštita korisnika, pored fizičkih lica, i na poljoprivrednike i preduzetnike;
  • Obezbeđena je zaštita prava ne samo korisnika bankarskih usluga, usluga davaoca lizinga i trgovaca (kada vrše kreditiranje korisnika), već i korisnika usluga koje pružaju platne institucije, institucije elektronskog novca i javni poštanski operator u vezi s poslovima pružanja platnih usluga i izdavanja elektronskog novca;
  • Unapređen je način informisanja korisnika, u svim fazama ugovornog odnosa (u predugovornoj fazi, u toku trajanja ugovornog odnosa i dr.); 
  • Obezbeđeno je precizno ugovaranje novčanih obaveza (nominalne kamatne stope, naknada i provizija), i istovremeno je obezbeđeno da ugovori više ne mogu da sadrže upućujuću normu na poslovnu politiku u pogledu obaveznih elemenata ugovora;
  • Dodatno je precizirano da se novčane ugovorne obaveze ugovaraju na način da budu odredive, odnosno određene; 
  • Utvrđeni su uslovi i način obračuna efektivne kamatne stope i propisana forma obrazaca ponude, pregled obaveznih elemenata ugovora, kao i plan otplate kredita/isplate depozita;
  • Utvrđena su posebna prava korisnika finansijskih usluga (pravo na odustanak, na prevremenu otplatu, pravo na isti tip kursa i dr.); 
  • Propisana je obaveza za banke da pri otplati obaveza korisnika finansijskih usluga koje od dana početka primene ovog zakona dospevaju po osnovu ugovora o kreditima indeksiranim u stranoj valuti i zaključenim pre početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga (5. decembra 2011. godine) primenjuju onaj tip deviznog kursa koji su koristile pri odobravanju tih kredita (kupovni, srednji ili prodajni) ili da primenjuju tip deviznog kursa koji je za korisnika finansijskih sluga povoljniji od onog koji su tada koristile; 
  • Uspostavljeni su efikasni mehanizmi zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga i dr.

Pored navedenog, zaštita prava korisnika usluga banaka – pravnih lica obezbeđena je Zakonom o bankama („Službeni glasnik RS“, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i podzakonskim aktom kojim su radi zaštite njihovih prava i interesa propisani bliži uslovi i način postupanja banke po prigovoru klijenta, kao i postupanje Narodne banke Srbije u zaštiti tih prava i interesa.

Više korisnih informacija u vezi sa bankarskim uslugama, poslom finansijskog lizinga, kao i platnim uslugama mogu se pronaći na sajtu Narodne banke Srbije namenjenom finansijskoj edukaciji građana – Tvoj novac www.tvojnovac.nbs.rs.
 

 

 


 

Saznajte više...
Spisak banaka
Propisi

Pogledajte...
Više o bankarskim proizvodima - tvojnovac.nbs.rs